วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
Home > New&Trend > กลยุทธ์เจาะตลาด AECทาง E-Commerce

กลยุทธ์เจาะตลาด AECทาง E-Commerce

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สำนักบริหารโครงการพิเศษ กระทรวงพาณิชย์และ
AEC จัดสัมมนา “E-Commerce Technology & Trend” เพื่อเตรียมตัวและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี

วัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า “ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิต
ประจำวันและมีอัตราการใช้งานการดำเนินธุรกิจอย่างแพร่หลาย อิทธิพลของอินเทอร์เน็ตได้แทรกซึม
ไปอย่างรวดเร็ว  และเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น  แนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ต ถูกนำมาเป็นช่องทางในการ
ดำเนินธุรกิจของชุมชนของไทย และส่วนใหญ่ยังไม่เติบโตเท่าที่ควร   เนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce)  เป็นเครื่องมือในการลดต้นทุนการดำเนินงาน
ตลอดจนใช้เป็นช่องทางการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตแบบครบวงจรให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้กับธุรกิจของตนและเป็นการสร้างองค์ความรู้ในการทำธุรกิจแนวใหม่ โดยใช้พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทางและประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ เทคนิคการทำการตลาดผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตและแนวโน้มของการใช้เทคโนโลยี
ในเชิงการค้าในอนาคต เพื่อสร้างความตื่นตัวให้กับผู้ประกอบการไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจหรือผู้สนใจให้สามารถปรับตัวและปรับปรุงธุรกิจของตนเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)  ด้วย

ปัจจุบันมูลค่าตลาดของอีคอมเมิร์ชนั้นมีมากกว่า6.2 หมื่นล้านบาทและจากข้อมูลมียอดจดทะเบียนอีคอมเมิร์ชไทยเมื่อประมาณกลางปีก่อนมีถึง9,993 เว็บไซต์และมูลค่าของสื่ออออนไลน์ของประเทศไทย
1-2%   จากมูลค่ารวม 100,000 ล้านบาท และยังมีแนวโน้มมากขึ้นด้วยในปี 2558 ประเทศไทยจะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งผู้ประกอบการไทยจะต้องรู้จักการทำธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์หรือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างความได้เปรียบและขยายธุรกิจไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านอีก 10 ประเทศนี่จึงถือเป็น
การติดอาวุธชิ้นสำคัญให้กับผู้ประกอบการไทย เพื่อให้ได้เปรียบในการรับมือในการเข้าสู้ประชาคอาเซียน”
วัชรี กล่าวทิ้งท้าย