วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 30, 2024
Home > New&Trend > แบรนด์ไทยสู่อาเซี่ยน

แบรนด์ไทยสู่อาเซี่ยน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ร่วมกับ ภาครัฐ จัดสัมมนา
ภายใต้หัวข้อ “การสร้างแบรนด์ไทย สู่อาเซี่ยน ขุมทรัพย์ หรือความเสี่ยง” :

ม.ล. คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง ความท้าทายแบรนด์องค์กรสู่อาเซี่ยน ว่า ประเทศไทยมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันในระดับดี อยู่ในอันดับที่ 38 จาก 140 ประเทศ ทั้งนี้ จากตัวเลข GDP
ของประเทศนั้นพบว่าการส่งออกสินค้าไทยมีสัดส่วนมากสุดถึง 65.68% ของ GDP ทั้งหมด
ภาครัฐมีการส่งเสริมการสร้างแบรนด์ของประเทศไทยหลายโครงการ เช่น โครงการ Modern
Thailand ของสำนักนายกรัฐมนตรี, Unbeatable Thailand ของ BOI, Believe in Thailand
ของ Tcep และโครงการ Thailand Trust Mark โดยสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ ซึ่งดำเนินการ
ตั้งแต่ปี 2010

จากการที่ได้ศึกษามุมมองของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงและการหาวิธีรับมือ
ใน 2 มุมมองคือ ประเทศไทยรู้จักกลุ่มประเทศอาเซียนดีมากน้อยแค่ไหน มีความเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร และมุมมองจากต่างประเทศทีมีการรับรู้ต่อประเทศไทยอย่างไรบ้าง ซึ่ง
พบว่า ประเทศไทยมีสินค้าที่มีคุณภาพสูง น่าเชื่อถือ น่าลงทุน ไว้ใจได้ ซึ่งส่วนนี้เป็นจุดแข็ง
ของประเทศที่จะช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันมากขึ้น

การสื่อสารตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ ได้จัดทำเป็น Roadmap ถึงปี 2016
โดยในปี 2013 คือ Globally Trust Campaign เรื่อง Sense การรับรู้ ความรู้สึกของแบรนด์ประเทศไทยผ่านสินค้าและบริการต่างๆ ที่โดดเด่น เช่น รสชาติของอาหารไทย ความน่าเชื่อถือ
ด้านการผลิตยานยนต์ ประสบการณ์ความผ่อนคลายด้านสปา โดยได้จัดทำเป็นโปสเตอร์ บิลบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ไป 60 ประเทศทั่วโลก 9 ภาษา และในปี 2014 จะเป็นการสื่อสารโดยใช้กลยุทธ์ Influencer คือการสร้างแบรนด์ผ่านผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ อาทิ วิเวียน เวสวูดส์ ดีไซเนอร์เสื้อผ้า
ชื่อดัง,Tom Huzeii ผู้บริหารของแบรนด์อิเกีย เป็นต้น โดยการสื่อสารจะเน้น 3 หัวข้อหลักคือ
คุณภาพของสินค้าทีได้มาตรฐานระดับสูง (Quality) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility) และ การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Ecology)

“ การสร้างแบรนด์องค์กรประเทศไทยนั้นเป็นโอกาสที่ท้าทาย ไม่ใช่ความเสี่ยง
แต่เป็นการลงทุนในระยะยาวเพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนไปได้ รวมถึงการสร้าง
แบรนด์ประเทศไทยของภาครัฐจะเป็นกำลังสำคัญในการปูทางและสนับสนุนภาคธุรกิจเอกชน
ให้สามารถเติบโตในตลาดต่างประเทศได้อย่างเต็มที่ ‘’ ม.ล. คฑาทอง กล่าวสรุป