Home > The Global Link > “ASEAN CSA Summit 2013”

“ASEAN CSA Summit 2013”

“ASEAN CSA Summit 2013” ยกระดับมาตรฐานการใช้คลาวด์ คอมพิวเตอร์

สัมมนาเชิงวิชาการ “ASEAN CSA Summit 2013” ยกระดับมาตรฐานการใช้
คลาวด์ คอมพิวติ้งในอาเซียน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ร่วมกับสำนักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือสรอ. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) หรือสพธอ. และหน่วยงานร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพ
จัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ ASEAN CSA Summit 2013” เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ใช้คลาวด์ คอมพิวเตอร์ในไทยและอาเซียน ในระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2556

ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า งานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ในครั้งนี้ นับเป็นหนึ่งใน
นโยบายของแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Master Plan) และสอดคล้องกับ
แผนเออีซี 2015 ของกระทรวงไอซีทีในการกำหนดทิศทางทางด้านระบบรักษาความปลอดภัย
ในคลาวด์ ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งซีเอสเอประเทศไทย ในจัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยบนคลาวด์ให้กับประเทศไทยและกลุ่มอาเซียน
และยังสนับสนุนผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud Operator) ในประเทศไทย และอาเซียน รวมทั้งเครือ
ข่ายผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud Operator) ที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนยืนยันความเป็นศูนย์กลาง
อาเซียนของประเทศไทย

ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
หรือสรอ. และประธานกลุ่ม CSA Thailand Chapter กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดี
ที่มีพิธีลงนามความร่วมมือการจัดตั้ง ซีเอสเอ อาเซียน ฮับ (CSA ASEAN Hub) ขึ้นในประเทศ
ไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับประเทศไทยในด้านไอซีที ให้มีบทบาทในการฝึกอบรมสร้าง
บุคลากร และจัดทำร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยบนคลาวด์ (Regulation Draft) และ
มีบทบาทในการกำหนดเรื่องราวต่างๆ ในระดับโลกได้ ถือเป็นประโยชน์ต่อไทยในระยะยาว

ไชยเจริญ อติแพทย์ นายกสมาคมซีไอโอ 16 ในฐานะประธานจัดงาน ASEAN CSA Summit 2013 กล่าวว่า ภายในงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ‘ASEAN CSA Summit 2013’ ครังนี้มีห้วข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องคลาวด์ คอมพิวติ้ง มากมาย อาทิ การรักษาความปลอดภับบนคลาวด์ ความท้าทาย
ในการใช้คลาวด์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คลาวด์สาธารณะ คลาวด์สำหรับการศึกษา แอพพลิเคชั่นของการใช้คลาวด์ในธุรกิจ และคลาวด์สำหรับการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต เป็นต้น..

งานสัมมนาวิชาการครั้งนี้ ได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ คลาวด์ ซีเคียวริตี้ (Cloud Security)
ให้กับประเทศไทยและกลุ่มอาเซียน และสนับสนุนผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud Operator) ในประเทศไทย และอาเซียนรวมทั้งการสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud Operator) โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ทั้
งจากภายในและประเทศในกลุ่มอาเซียน