วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 29, 2024
Home > PR News > โครงการ “ด้วยเกล้า…ด้วยข้าว: Rice For The King”

โครงการ “ด้วยเกล้า…ด้วยข้าว: Rice For The King”

โครงการ “ด้วยเกล้า…ด้วยข้าว: Rice For The King”
ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ในงานตลาดสีเขียว ๕ ช. Green Market 5 R

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้การสนับสนุนโครงการ “ด้วยเกล้า…ด้วยข้าว: Rice For The King” โดยเชิญโครงการฯ ร่วมออกร้านในงานตลาดสีเขียว ๕ ช. Green Market 5R ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว เพิ่มพูนประสบการณ์ของการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษา และบุคลากรนอกห้องเรียน เป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านรักสิ่งแวดล้อมตามหลักปฏิบัติกิจกรรม 5R อย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย

นายศุภโชค พิริยะสกุล หัวหน้าโครงการตลาดสีเขียว ๕ ช. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการ “ด้วยเกล้า…ด้วยข้าว:Rice For The king” ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้เชิญโครงการฯ มาออกร้านในงานตลาดสีเขียว ๕ ช. Green Market 5 R ณ สวนพันธุ์ไม้ประจำสถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเขียว (Green University Initiative) ที่มุ่งเน้นจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ชุมชนสีเขียว” Green Community ตามหลักปฏิบัติกิจกรรม 5R (Reduce-Reuse-Repair-Reject-Recycle) เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย การเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษา การช่วยเหลือชุมชนให้เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการช่วยเสริมสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกด้านรักษาสิ่งแวดล้อม การลดภาวะโลกร้อน ตลอดจนการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานจากฝ่ายอาคาร สถานที่ ซึ่งการจัดงานตลาดสีเขียว ๕ ช. เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีโครงการต่างๆ ร่วมออกบูทจำนวน 20 บูท ซึ่งผลตอบรับนับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ

นายศุภโชค กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ “ด้วยเกล้า…ด้วยข้าว Rice For The King” มีแนวคิดที่สอดคล้องตามหลัก 5R ดังกล่าว คือ เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 100% ที่ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ไม่มีการใช้สารเคมี ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงให้การสนับสนุนพื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์ และร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าวภายในงาน