วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Home > Attitude > ผู้นำ…การเปลี่ยนแปลง สไตล์ ศุภชัย

ผู้นำ…การเปลี่ยนแปลง สไตล์ ศุภชัย

จากเวทีเสวนา “ผู้นำ นำการเปลี่ยนแปลง” ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสัมมาชีพและเครือมติชน ศุภชัย เจียรวนนท์ ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มทรูพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในหลายปีที่ผ่านมาของทรูว่า ต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยได้บอกหลักการ “บริหารสู่ความเปลี่ยนแปลง…เพื่อการเปลี่ยนแปลง” ของเขา เอาไว้ดังนี้ 

1.บริหารความคิด การบริหารเพื่อความเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มต้นจากการพิจารณาก่อนว่า จริงๆ แล้วคำว่า “เปลี่ยนแปลง” คืออะไร

2.บริหารอย่างมีเป้าหมาย เพื่อที่จะได้รู้ว่าต้องไปในทิศทางใด และเป้าหมายอยู่จุดใด โดยต้องเชื่อมั่นว่านั่นเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมที่จะไป

3.บริหารโดยมีส่วนร่วม การเปลี่ยนแปลงที่ดีต้องเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมตั้งแต่ความคิดจนถึงการปฏิบัติ เพราะเป็นทางเดียวที่จะทำให้เปลี่ยนแปลงและเติบโตไปพร้อมกัน

4.บริหารโดยคุณค่า องค์กรต้องเปลี่ยนแปลง แต่คุณค่าหลักและวัฒนธรรมองค์กรที่สั่งสมมาไม่ควรเปลี่ยน เพราะคุณค่าเหล่านี้จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง

5.บริหารโดยใช้ความรู้และวิทยาการ ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะการบริหารท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง จำเป็นต้องบริหารด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมากพอ

6.บริหารโดยใช้สิ่งแวดล้อมใหม่ ถือเป็นกุศโลบายในการสร้างบรรยากาศในการทำงาน

7.บริหารโดยตัวอย่าง (ที่ดี) เพื่อเป็นต้นแบบในเรื่องความสำเร็จและการเสียสละเพื่อส่วนรวม ถ้าไม่มีก็อาจจำเป็นต้องสร้างขึ้นมา

8.บริหารโดยผู้นำ ผู้นำมีบทบาทสำคัญในการนำพาองค์กร เพราะเป็นผู้กำหนดว่าจะนำพาองค์กรไปทิศทางใดและอย่างไร

9.บริหารโดยการสร้างคน ผู้บริหารทรูกล่าวว่า ตั้งแต่ข้อ 1 จนถึงข้อนี้ ล้วนแต่เป็นเรื่อง “คน” ฉะนั้น ถ้าวันนี้บริษัทยังคิดไม่ออกว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ให้เริ่มต้นที่การสร้างคนที่มีคุณภาพ ในอนาคตคนเหล่านี้จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้เอง

สุดท้าย ศุภชัยสรุปสั้นๆ ว่า “คน” ก็คือ การเปลี่ยนแปลง และ “คน” ก็คือ อนาคต ดังนั้น การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต้องอยู่ที่ “คน” และ “ความคิดของเขา”