วันพุธ, เมษายน 17, 2024
Home > PR News > CMDF จับมือ OKMD และ มธ. จัด Fin Lab ระดม 11 ภาคีเครือข่ายการเงินการลงทุนระดับชั้นนำ เดินสายทั่วประเทศ

CMDF จับมือ OKMD และ มธ. จัด Fin Lab ระดม 11 ภาคีเครือข่ายการเงินการลงทุนระดับชั้นนำ เดินสายทั่วประเทศ

CMDF จับมือ OKMD และ มธ. จัด Fin Lab คาราวานความรู้ด้านการเงิน ระดม 11 ภาคีเครือข่ายการเงินการลงทุนระดับชั้นนำ เดินสายทั่วประเทศ

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยโครงการ 88 SANDBOX เปิดตัว คาราวานความรู้ด้านการเงิน หรือ Fin Lab พื้นที่การเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการเงินให้กับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ หวังจุดประกายไอเดียด้านการเงินและการลงทุน สร้างโอกาสการเข้าสู่ตลาดทุนในระดับภูมิภาค พร้อมระดมผู้เชี่ยวชาญจาก 11 ภาคีเครือข่ายด้านการเงินและการลงทุนในระดับชั้นนำของประเทศ ร่วมเดินสาย 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เริ่มกุมภาพันธ์-ธันวาคม 2567

ทั้งนี้ นายจักรชัย บุญยะวัตร ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน หรือ CMDF กล่าวว่า “ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจหลายด้าน โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้จ่าย การก่อหนี้ที่ไม่จำเป็น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทางการเงิน ความไม่เข้าใจบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ ไม่สามารถใช้ประโยชน์หรือป้องกันตนเองจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้คนไทยส่วนใหญ่มีความเสี่ยงทางการเงิน ดังนั้นโครงการคาราวานความรู้ตลาดทุนรุกสู่ภูมิภาคและบ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุน จึงเป็นการวางรากฐานสำคัญด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนให้กับคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่ช่วงวัยเด็กจนถึงเยาวชนไทย ในระดับมัธยมศึกษาที่มีอายุ 13-18 ปี ทั่วประเทศที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้และทักษะการเงิน การลงทุนที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมในการต่อยอดไปสู่การลงทุนในตลาดทุนในอนาคตต่อไป”

ด้าน ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD กล่าวถึงการร่วมมือกันในครั้งนี้ว่า “เป็นความมุ่งมั่นของ 11 ภาคีเครือข่าย โดยการนำของ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO) ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) กระทรวงศึกษาธิการ (MOE) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (OIC) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย (YSDA) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยโครงการ 88 SANDBOX และ OKMD ที่ต้องการพัฒนาระบบนิเวศของตลาดทุนไทย ให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการพัฒนา แข่งขัน และเติบโตของตลาดทุนไทยได้อย่างยั่งยืนผ่านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุนให้แก่เด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ”

“ตลอดระยะเวลา 11 เดือนนับจากนี้ จนถึงเดือนธันวาคม 2567 เรามุ่งที่จะพัฒนาเด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ จำนวน 3,500 คน ในจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค เช่น ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ลำปาง แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ศรีสะเกษ สิงห์บุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนชั้นนำของประเทศจาก 11 หน่วยงาน ผ่านกิจกรรมมากมาย เช่น การเสวนา ตลาดนัดความรู้ มุมความรู้ บอร์ดความรู้ ค่ายบ่มเพาะ Hackathon และชุดความรู้ต่างๆ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสร้างให้เป็น ‘คนต้นแบบ’ โดยต้องเป็น ‘คนต้นแบบ’ ที่สามารถขยายผลองค์ความรู้ดังกล่าวไปสู่คนรอบข้างและครอบครัว และจะนำไปสู่การเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในอนาคต ซึ่งจะช่วยสร้างเสถียรภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืนทั้งระบบ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงและเพิ่มแหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุนในภูมิภาค เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงความรู้ด้านการเงินการลงทุนผ่านตลาดทุนให้แก่เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ ประชาชนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุน และเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่สำคัญต่อไป” ดร.ทวารัฐ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับ Fin Lab หรือโครงการคาราวานความรู้ตลาดทุนรุกสู่ภูมิภาคและบ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุน จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านกิจกรรมที่สำคัญ 7 ด้าน ได้แก่

First Date : จัดการเสวนาและสร้างการรับรู้กับภาคีเครือข่ายด้านการเงินและการลงทุน พร้อมเปิดตัวโครงการคาราวานความรู้ตลาดทุนรุกสู่ภูมิภาคและบ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่ (New Gen) เข้าสู่ตลาดทุน

Knowledge Market : จัดตลาดนัดความรู้ด้านการเงินและการลงทุนในพื้นที่ 8 จังหวัด 4 ภูมิภาค ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ขอนแก่น นครราชสีมา จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ภูเก็ต และยะลา โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดทุนของนักลงทุนรุ่นใหม่ ของกลุ่มเป้าหมายระดับมัธยมศึกษาที่มีอายุ 13-18 ปี และนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุนในตลาดทุน รวมทั้งการออกบูธเผยแพร่ของภาคีเครือข่าย

Knowledge Corner : พัฒนาการเชื่อมโยงและกระจายมุมความรู้ทางการเงินการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย 14 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ศรีสะเกษ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ลำปาง ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สิงห์บุรี ชลบุรี และภูเก็ต

Knowledge Kiosk Alive : สร้างสรรค์ชุดความรู้เผยแพร่ผ่าน Kiosk TV นำเสนอองค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุนต่างๆ และประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้การเงิน ในพื้นที่ 24 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง พิษณุโลก พิจิตร อุดรธานี อุบลราชธานี สิงห์บุรี กาญจนบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี สมุทรสาคร พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต สงขลา และกรุงเทพมหานคร

Online Platform : เผยแพร่ความรู้เชิงรุกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เว็บไซต์ Facebook TikTok งานโปรโมท e-book หรือสื่อที่เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย ในองค์ความรู้การเงินทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ รายได้ การออม รายจ่าย การลงทุน การจัดการหนี้ และภัยการลงทุน

Fin Lab Online Bootcamp : จัดค่ายอบรมบ่มเพาะ (Bootcamp) เชิงลึกออนไลน์ เน้นสร้างบุคลากรในภูมิภาคให้มีความรู้การเงินการลงทุนผ่านตลาดทุน และพัฒนาต่อยอดเป็นต้นแบบคนรุ่นใหม่

Fin Lab Hackathon : ฝึกฝนให้เยาวชนที่เข้าร่วมอบรม รวมทีมและระดมสมองจัดทำโครงงาน รู้จักวางแผน กำหนดเป้าหมาย และฝึกกระบวนการคิด วางแผนทางการเงิน บริหารผลตอบแทนและความเสี่ยง

ดร.ทวารัฐ ยังเชื่อมั่นว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความจำเป็นในการบริหารการเงินการลงทุนให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป และจะมีการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมให้ความรู้ในวงกว้างอย่างต่อเนื่องในอนาคต