วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
Home > PR News > บ้านปูฯ และมหิดลเปิดโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน ปีที่ 10” สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่เรียนรู้ “ความหลากหลายทางชีวภาพ”

บ้านปูฯ และมหิดลเปิดโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน ปีที่ 10” สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่เรียนรู้ “ความหลากหลายทางชีวภาพ”

 
 
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดย  นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์   ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร. รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาในฐานะประธานโครงการฯ  และรศ.ดร. สุระ พัฒนเกียรติ รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและสารสนเทศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” ปีที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” หรือ Biodiversity for Environmental Development and Sustainability เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสมดุลและการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน 
 
 
ตลอดระยะเวลาที่จัดกิจกรรมค่ายฯ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว่าง 12 – 19 ตุลาคมนี้ เยาวชนสายวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 70 คนจากทั่วประเทศจะได้ “เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง” ตั้งแต่ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และร่วมกิจกรรมเดินป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี ก่อนที่จะพัฒนาและนำเสนอโครงงานกลุ่ม เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 30,000 บาท โดยเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นจะได้ไปทัศนศึกษา ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2559 
 
 
เกี่ยวกับ บริษัท บ้านปู (จำกัด) มหาชน
บริษัท บ้านปู (จำกัด) มหาชน เป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชีย ดำเนินธุรกิจถ่านหินและพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง มีฐานธุรกิจใน 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย จีน มองโกเลีย สิงค์โปร์ และญี่ปุ่น
 
“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” บ้านปูฯ เชื่อว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ