วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2024
Home > Life > พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ชวนชม 12 ฉลองพระองค์ไฮไลท์ 5 ยุคสมัย ใน “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ”

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ชวนชม 12 ฉลองพระองค์ไฮไลท์ 5 ยุคสมัย ใน “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ”

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ชวนชม 12 ฉลองพระองค์ไฮไลท์ 5 ยุคสมัย ใน “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” นิทรรศการสะท้อนความงามของผ้าไทยผ่านฝีมือดีไซเนอร์ระดับโลก

เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดแสดงนิทรรศการสำคัญทางประวัติศาสตร์ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านฉลองพระองค์ ตั้งแต่ยุค 1960 จนถึงยุค 2000 ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เอง และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ไปจัดแสดงด้วยเสมอ นับเป็นการส่งเสริมผ้าทอและงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

ภายในนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” จัดแสดงฉลองพระองค์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบชาวไทยและชาวต่างชาติออกแบบและตัดเย็บฉลองพระองค์จากผ้าไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศ พร้อมฉลองพระองค์ไฮไลท์ 12 ฉลองพระองค์ จากแต่ละยุคสมัย รวมถึงสุวรรณพัสตรา

ยุค 60: เสด็จเยือนต่างประเทศ
ช่วงเวลาที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดลยเดซมหาราช บรมนาถบพิตรไปทรงเยือนทวีปอเมริกาและทวีปยุโรป เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาชาติและเพื่อให้ขาวต่างชาติรู้จักประเทศไทยมากขึ้น

ฉลองพระองค์ชุดราตรีผ้าไหมซาติน (พ.ศ. 2505) โดยนายปิแอร์ บัลแมง

ฉลองพระองค์ชุดกลางวันผ้าไหมซาติน ปักประดับด้วยลูกปัดและคริสตัล (พ.ศ. 2508) โดยนายปิแอร์ บัลแมง พร้อมพระมาลาและฉลองพระบาทเข้าชุด

ยุค 70: กำเนิดศิลปาชีพ
ช่วงเวลาที่พระองค์โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ฉลองพระองค์ชุดราตรีผ้าไหมลายทาง ปักประดับด้วยลูกปัด คริสตัล และดิ้นโลหะ (ราว พ.ศ. 2513) โดยนายปิแอร์ บัลแมง

ฉลองพระองค์ชุดราตรี ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าลูกไม้โดยนางเรณู โอสถานุเคราะห์ (พ.ศ. 2522) ไม่ปรากฏป้ายชื่อผู้ออกแบบ

ยุค 80: ทรงนำความเป็นไทยไปสู่สากล
ช่วงเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินไปเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ซึ่งนอกจากจะทรงฉลองพระองค์ชุดผ้าไทยจากผ้าทอของสมาชิกศิลปาชีพแล้ว ยังทรงนำผลงานหัตถศิลป์ของสมาชิกศิลปาชีพออกไปเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์อีกด้วย

ฉลองพระองค์ชุดราตรีผ้าไหมมัดหมี่ (พ.ศ. 2526) โดยนายอีริก มอร์เทนเซน

ฉลองพระองค์แบบผสมผสานไทย ผ้าไหมมัดหมี่ (พ.ศ. 2525) โดยนายอีริก มอร์เทนเซน

ยุค 90: นักออกแบบไทย
ช่วงเวลาที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดีไซเนอร์ชาวไทยมีส่วนร่วมในการออกแบบและตัดเย็บฉลองพระองค์มากขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ส่งเสริมให้ดีไซเนอร์ชาวไทยได้มีโอกาสแสดงผลงานในระดับนานาชาติ

ฉลองพระองค์ชุดราตรีผ้าไหม ปักประดับด้วยลูกปัด เลื่อม และปีกแมลงทับ (พ.ศ. 2535) โดยนายธีระพันธ์ วรรณรัตน์

 

ยุค 2000: สืบสานวัฒนธรรม สืบสานพระราชไมตรี
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ห้องเสื้อในยุโรปรับผิดชอบดูแลการออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ในยุคนี้มากขึ้น แต่ยังโปรดเกล้าฯ ใช้ผ้าทอมือผลงานสมาชิกศิลปาชีพทั้งหมด อีกทั้งทรงยังพระราชดำริให้ฟื้นฟูและดำเนินการจัดแสดงโขนตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ โดยเสด็จฯ มาทอดพระเนตรการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2555

พระพัชนีผ้าไหมมัดหมี่ ปักปีกแมลงทับและดิ้นทอง

สุวรรณพัสตรา

ฉลองพระองค์ในงานพระราชพิธีและฉลองพระองค์ชุดไทยส่วนใหญ่ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมักเป็นสีทองตามความนิยมที่มีมาแต่โบราณ

ฉลองพระองค์ชุดไทยแบบผสมผสาน ผ้าไหมยกทอง (พ.ศ. 2503) โดยนายปิแอร์ บัลแมง


ฉลองพระองค์ชุดไทยสไบสองชาย ผ้ายกทองและผ้ากรองทอง (พ.ศ. 2503) ห้องเสื้อบัลแมง โดยนายอีริก มอร์เทนเซน

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” ณ ห้องจัดแสดง 1 – 2 พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา 15.30 น. บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ ราคา 150 บาท ผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) ราคา 80 บาท นักเรียนหรือนักศึกษา (โปรดแสดงบัตรประจำตัว) และเด็กอายุ 12 – 18 ปี ราคา 50 บาท เด็กอายุต่ำว่า 12 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย