วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 24, 2024
Home > PR News > กสว. อนุมัติคำขอตั้งงบวิจัย 3.11 หมื่นล้านบาท พร้อมชงครม. มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

กสว. อนุมัติคำขอตั้งงบวิจัย 3.11 หมื่นล้านบาท พร้อมชงครม. มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

กสว. อนุมัติคำขอตั้งงบวิจัย 3.11 หมื่นล้านบาท ให้ สกสว. เร่งทำแผนย่อยผลักดันการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และเห็นชอบให้เสนอมาตรการสร้างความร่วมมือและพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในโครงการจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่จากต่างประเทศ เข้า ครม. มุ่งเน้น 7 สาขาเป้าหมาย

ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวาระสำคัญคือ การอนุมัติคำขอตั้งงบประมาณของกองทุนส่งเสริม ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3.11 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย คำของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน จำนวน 9,083.5386 ล้านบาท และคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ จำนวน 22,016.4614 ล้านบาท และขอให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทำงานร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุน เพื่อพัฒนาแผนงานย่อยรายประเด็นการผลักดันการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มเติมให้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้สามารถตอบคำถามคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ

โดย สกสว. ขอโอนย้ายงบประมาณ 279.98 ล้านบาท จากงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานไปยังงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ขณะที่งบประมาณเสนอตั้งแผนงานแก้ไขปัญหาและตอบสนองภาวะวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ 427.68 ล้านบาท จะครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการน้ำ โรคระบาดในคนและสัตว์

ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการสร้างความร่วมมือและพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (Industrial Collaboration and Development Programme: ICDP) เพื่ออาศัยโครงการจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่ของภาครัฐที่เป็นการซื้อจากต่างประเทศ รวมถึงซื้อผ่านตัวแทนในประเทศเป็นเครื่องมือที่นำมาสู่การสร้างความร่วมมือให้เกิดการถ่ายทอดและพัฒนาระดับเทคโนโลยีของภาคเอกชนไทย เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ล้ำหน้า และนำพาอุตสาหกรรมไทยให้เป็นผู้เล่นสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลกในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย และเทคโนโลยีเป้าหมาย โดยครอบคลุมโครงการจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่ของภาครัฐที่มีมูลค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป โดยประกาศเป็นสาขาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป้าหมายที่จะใช้ในการดำเนินงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) รวม 7 สาขา ได้แก่ การผลิตวัสดุ ดิจิทัล อวกาศ การแพทย์และสุขภาพ พลังงาน ขนส่งและโลจิสติกส์ ป้องกันประเทศและบรรเทาสาธารณภัย

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้ สกสว. เป็นผู้ประสานกรมบัญชีกลางเพื่อนำรายละเอียดข้อเสนอมาตรการในส่วนของหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและกระบวนการ ไปเป็นข้อมูลประกอบการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับเสนอให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ กสว. ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการนโยบาย ICDP และ สกสว. ทำหน้าที่เป็นสำนักงานบริหารจัดการ ICDP โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นทีมที่ปรึกษารายโครงการ รวมถึงเห็นชอบให้ สกสว. เสนอมาตรการดังกล่าวต่อสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ความเห็นชอบและมีมติในการดำเนินการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป