Home > TUXSA

ปีใหม่ งานใหม่? ดูทิศทางลมโลกการทำงานปี 2023 และทักษะที่สำคัญต่ออนาคต

ปีใหม่ งานใหม่? ดูทิศทางลมโลกการทำงานปี 2023 และทักษะที่สำคัญต่ออนาคต กับ TUXSA ป.โทออนไลน์ที่รับรองโดย สป.อว. และ ก.พ. ช่วงที่ผ่านมา เราได้ยินเรื่อง The Great Resignation ที่คนทำงานพร้อมใจกันลาออก โดยมีผลสำรวจชี้แนะว่าหลายคนเลือกย้ายไปสู่งานที่ดีกว่า ซึ่งนั่นทำให้ดูเหมือนอำนาจการต่อรองได้ย้ายมาสู่มือพนักงาน แต่ในปี 2023 นี้ สถานการณ์ยังเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า เมื่อโลกยุคนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน และยังมีข่าวเรื่องการ Layoff รวมถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยู่ไม่ขาด ลองมาเรียนรู้ทิศทางโลกการทำงานปี 2023 และทักษะที่คนทำงานควรมีติดตัว เพื่อก้าวสู่อนาคตที่ต้องการได้อย่างมั่นคงสวยงาม เรียนรู้โลก: โลกการทำงานปี 2023 จะหมุนไปทางไหน ในระยะสั้น อาจกล่าวได้ว่า ชีวิตของคนทำงานพ้นช่วง Honeymoon ที่ลาออกและเปลี่ยนงานได้อย่างที่ต้องการมาแล้ว เพราะเหตุผลอย่างการที่หลายบริษัทอาจยับยั้งการจ้างงานเนื่องจากกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอย นิตยสาร Forbes เองได้วิเคราะห์ตลาดงานอเมริกาในปี 2023 ไว้ว่า คนทำงานจะเปลี่ยนงานบ่อยๆ ได้ยากขึ้น และข้อเสนอดีๆ ก็จะมีน้อยลง อย่างไรก็ตาม พนักงานยังคงมีอำนาจต่อรองในระยะยาว เพราะในหลายประเทศจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่มีคนวัยทำงานและผู้อพยพลดลง ทำให้องค์กรจ้างและรักษาพนักงานเอาไว้ได้ยากกว่าเดิม

Read More