Home > Stop Motion

โคคา-โคล่า สานต่อแรงบันดาลใจ “รักน้ำ” ผ่านวิดีโอ Stop Motion

โคคา-โคล่า สานต่อแรงบันดาลใจ “รักน้ำ” ผ่านวิดีโอ Stop Motion เชิญชวนคนไทยร่วมกันบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ในทุกๆ ปี ผู้คนจำนวนไม่น้อยในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ยังต้องประสบกับปัญหาที่วนเวียนเกิดขึ้นเป็นประจำ นั่นก็คือ “ปัญหาน้ำ” ไม่ว่าจะเป็นน้ำแล้ง หรือน้ำท่วม และเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงปัญหาน้้ำ ที่ไม่เคยห่างหายไปจากสังคมไทย และนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย จึงได้จัดทำวิดีโอ Stop Motion เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกันค้นหาคำตอบของการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน วิดีโอ เพราะนํ้าคือชีวิต... ร่วมค้นหาการแก้ปัญหานํ้าแล้ง น้ำท่วม กับโครงการ “รักนํ้า” บอกเล่าเรื่องราวของน้ำที่สร้างผลกระทบที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ บางแห่งต้องประสบปัญหาภัยแล้ง หรือไม่มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค ขณะที่บางพื้นที่กลับรับปริมาณน้ำที่มากเกินไปจนเกิดเป็นอุทกภัย ซึ่งทาง โคคา-โคล่า ภายใต้การทำงานผ่านมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำที่แตกต่างเหล่านั้นผ่าน โครงการ “รักน้ำ” ตัวละคร ที่หลากหลาย ทั้งครอบครัวชาวบ้านในชุมชน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำจากองค์กรพันธมิตร ได้ถ่ายทอดการดำเนินงานใน โครงการ “รักน้ำ” ด้วยวิธีที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เช่น ชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมก็สนับสนุนการขุดสระเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันน้ำท่วม ทำคลองส่งน้ำ ประตูระบายน้ำ

Read More