Home > Morphos.is

มอร์โฟซิส แอพส์ เดินหน้าเจาะตลาดผลิตแพลตฟอร์มออนไลน์ ชูกลยุทธ์ UX Strategy

“มอร์โฟซิส แอพส์” เดินหน้าเจาะตลาดผลิตแพลตฟอร์มออนไลน์ มูลค่า 2 แสนล้าน ชูกลยุทธ์ UX Strategy เน้นใช้งานง่าย เข้าถึงผู้บริโภค ปิดจุดบอด คนทิ้งเว็บ - แอพใช้งานยาก สำหรับโลกยุคใหม่การใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นผ่านมือถือกลายเป็นเรื่องจำเป็น ปัจจุบันประชากรทั่วโลก 2 ใน 3 คน ติดต่อสื่อสารกันผ่านทางโทรศัพท์มือถือ อีกทั้งผลการวิจัยจาก World Economic Forum ประเมินว่าภายในปีพ.ศ. 2565 60% ของ GDP ทั่วโลกจะเข้าสู่ตลาดดิจิทัล ดังนั้นธุรกิจหรือแม้แต่องค์กรใดก็ตามที่ยังไม่สามารถเข้าถึงตลาดดิจิทัลได้ จะกลายเป็นล้าหลังและเสี่ยงต่อการสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดอย่างถาวร และอัตราการเติบโตยังได้พุ่งเพิ่มขึ้นอีกจากอิทธิพลโควิด-19โดยพบว่ามีจำนวนผู้ซื้อของออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น มากขึ้นถึง 32% และบริโภคสื่อสตรีมมิ่ง (Streaming) เพิ่มขึ้น 42% ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการอยู่บ้านมากขึ้น และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หากแต่ว่าไม่ใช่ทุกเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นจะประสบผลสำเร็จและมีผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง โดยผลการวิจัยพบว่า 53% ของผู้ใช้งานยังไม่รู้สึกประทับใจ จากประสบการณ์ใช้งานโลกออนไลน์ในปัจจุบัน และ

Read More