Home > HUAWEI Digital Bus

หัวเว่ยมุ่งมั่นยกระดับการศึกษาไทย เดินหน้าต่อยอดโครงการ “รถดิจิทัลเพื่อสังคม”

หัวเว่ยมุ่งมั่นยกระดับการศึกษาไทย เดินหน้าต่อยอดโครงการ “รถดิจิทัลเพื่อสังคม” พัฒนาทักษะดิจิทัลให้แรงงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับคณะส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ที่ได้เน้นให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัล โดยต่อยอดโครงการรถดิจิทัลเพื่อสังคม (Digital Bus) ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรแรงงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยครั้งนี้ได้มีการขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มฝีมือแรงงานเพื่อเน้นมอบความรู้ เทคโนโลยี 5G และนวัตกรรมอัจฉริยะ ให้แก่ภาคแรงงานในจังหวัด เพื่อนำความรู้ด้านดิจิทัลไปต่อยอดในด้านอาชีพต่อไป เป็นการตอบโจทย์ตลาดแรงงานในอนาคต เตรียมพร้อมประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล นายอาคม คุ้มหมู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวถึงโครงการความร่วมมือรถดิจิทัลเพื่อสังคมในครั้งนี้ว่า “สืบเนื่องจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้การกำกับดูแลของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะแรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างแรงงานที่มีคุณภาพรองรับตลาดด้านดิจิทัลในอนาคต ซึ่งท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายประทีป ทรงลำยอง ได้ขานรับนโยบายดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมมือกับหัวเว่ยในการใช้รถดิจิทัลเพื่อฝึกอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะฝีมือของบุคลากรในจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 100 คน เตรียมตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

Read More