Home > Farmers Council

สภาเกษตรกร แก้ไม่ตก เหยื่อประชานิยม

มีการตั้งคำถามว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติ คือ คำตอบของการรักษาผลประโยชน์และสร้างเครือข่ายความแข็งแกร่งให้อาชีพเกษตรกรใช่หรือไม่ แต่ดูเหมือนไม่มีใครยืนยันเช่นนั้นได้ องค์กรนี้จัดตั้งเมื่อปี 2555 ในยุครัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น เป็นประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนแรก มีการยกร่างกฎหมายเพื่อให้หลักประกันสิทธิเสรีภาพ คุ้มครอง รักษาผลประโยชน์เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด ให้ผลิตผลทางการเกษตร ได้รับผลตอบแทนสูงสุด และมีสภาให้เกษตรกรแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร เสนอแนวนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี ตามโครงสร้างองค์กร สภาเกษตรกรฯ มีประธาน รองประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรเกษตร 16 คน และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ โดยสร้างเครือข่ายทั่วประเทศผ่านผู้แทนอำเภอ ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน และเกษตรกร อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมาเกษตรกรยังหนีไม่พ้นปัญหารายได้ตกต่ำ มิหนำซ้ำกลายเป็นเหยื่อทางการเมือง ที่เห็นชัดที่สุดและเสียหายมากที่สุด คือ โครงการจำนำข้าว ที่ทิ้งผลกระทบยาวนานนับสิบปี หากย้อนมหากาพย์โครงการจำนำข้าวเริ่มต้นเมื่อปี 2554 รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประกาศนโยบายช่วยเหลือชาวนา ผุดโครงการรับจำนำข้าว “รับจำนำข้าวทุกเม็ด” โดยรับซื้อข้าวจากชาวนาในระดับราคาที่กำหนด ถือเป็นการประกันรายได้ให้เกษตรกรว่า ราคาข้าวไม่มีตกและแม้ตกจะไม่กระทบรายได้ของชาวนา เพราะรัฐบาลประกันราคาข้าวไว้ให้แล้ว ซึ่งราคาข้าวที่รัฐบาลรับซื้อในขณะนั้นสูงถึง 15,000-20,000

Read More