Home > Corporate Brand Success Valuation (CBS) 2018

CBS Valuation ก้าวต่อไปของ บ.ไทยใน ASEAN

มหกรรมการประกาศและแจกรางวัล Corporate Brand Success Valuation (CBS) ประจำปี 2018 ได้ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด (MBM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้จัดการออนไลน์ รางวัลดังกล่าวเกิดขึ้นจากความเชื่อและความพยายามของนักวิจัยที่จะทำให้คุณค่าของแบรนด์องค์กร (Brand Value) ซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ มาคำนวณแปลงค่าให้เป็นตัวเลขทางการเงิน โดยการใช้สูตร CBS Valuation ซึ่งทำให้ง่ายขึ้นในการสื่อสาร และสามารถนำไปใช้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจ การประกาศและมอบรางวัล CBS Valuation ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 ในครั้งนี้ นับเป็นเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในต่างประเทศ และยังได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาเศรษฐศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2557 อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ภายใต้การจัดแบ่งกลุ่มธุรกิจ และวิธีการประเมินคุณค่าองค์กร ทำให้ในช่วงปีแรกๆ ของการมอบรางวัลที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลดูจะเป็นองค์กรเดิมๆ และทำให้รางวัลดูจะจำกัดผูกขาดอยู่กับหน่วยธุรกิจไม่กี่หน่วย กระทั่งผู้วิจัยต้องสร้างรางวัล Hall of Fame

Read More