Home > CLEAN ENERGY FOR LIFE

กกพ. เผยก้าวแรกของความสำเร็จ จากการสื่อสารแนวคิด CLEAN ENERGY FOR LIFE

กกพ. เผยก้าวแรกของความสำเร็จ จากการสื่อสารแนวคิด “CLEAN ENERGY FOR LIFE ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” ผ่านโครงการ “77 โรงพยาบาลไฟจากฟ้า” หลังจากจัดกิจกรรมเปิดโครงการ “77 โรงพยาบาลไฟจากฟ้า” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเรื่องการเข้าถึง และใช้พลังงานสะอาดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG ที่ 7) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพลังงานสะอาด ภายใต้แนวคิด Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน ที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้การสนับสนุน 26 โครงการ จาก 25 องค์กรชั้นนำ ซึ่งมีเป้าหมายในการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาให้แก่ 77 โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ โดยเมื่อเร็วๆนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิแพทย์ชนบท และภาคีเครือข่าย

Read More