Home > Bangkok Art Festival

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ ไอคอนสยาม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวัฒนธรรม ผ่านเทศกาล Bangkok Art Festival ครั้งที่ 9

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ร่วมกับ ไอคอนสยาม ชวนยกระดับความคิดสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวัฒนธรรม ผ่านการจัดเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Art Festival (BAF) ครั้งที่ 9 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ ไอคอนสยาม จัดงานเทศกาลศิลปะกรุงเทพ ครั้งที่ 9 หรือ Bangkok Art Festival (BAF) สำหรับความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย ให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคนไทยให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต ต่อยอดธุรกิจและสร้างอาชีพจากผลิตผลทางวัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัย รวมทั้งส่งเสริมให้นำมิติทางวัฒนธรรมสร้างรายได้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังเป็นการเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้แก่เด็ก

Read More