Home > B.Grimm Power Sustainability Day 2023

บี.กริม เพาเวอร์ จัดงาน B.Grimm Power Sustainability Day 2023 ตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

บี.กริม เพาเวอร์ จัดงาน B.Grimm Power Sustainability Day 2023 ตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จัดงาน B.Grimm Power Sustainability Day 2023 ถ่ายทอดความหมายของความยั่งยืนที่สอดคล้องกับปรัชญาการดำเนินธุรกิจขององค์กรแก่บุคลากรและพนักงานของ บี.กริม เพาเวอร์ เพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู้ถึงกลยุทธ์ความยั่งยืนที่ให้ความสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว โดยคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน มุ่งให้พนักงานของ บี.กริม เพาเวอร์ เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายการเติบโตไปพร้อมกับสังคม ชุมชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา งาน B.Grimm Power Sustainability Day 2023 จัดขึ้นภายใต้แนวความคิด Power People Planet, Empowering the World Compassionately

Read More