Home > AMARIN

จับตา “บ.วัฒนภักดี” การรุกเข้าคลุมสื่อของ “ฐาปน”?

  การประกาศมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งมีเนื้อหาหลักอยู่ที่การอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทขึ้นอีกจำนวน 200,000,000 บาท เป็นจำนวน 419,999,865 บาท  โดยการเพิ่มทุนครั้งนี้ ดำเนินไปด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่ บริษัท วัฒนภักดี จำกัด ที่มี ฐาปน สิริวัฒนภักดี และ ปณต สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการบริษัท ในราคาหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นมูลค่า 850,000,000 บาท ซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้น 47.62% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ข่าวดังกล่าวไม่เพียงแต่จะถือเป็นข่าวใหญ่ที่มีฐานะ big deal ในแวดวงธุรกิจและวงการสื่อในช่วงท้ายปีนี้เท่านั้น หากแต่ในความเป็นจริงยังเป็นภาพสะท้อนการรุกคืบทางธุรกิจของกลุ่มไทยเบฟ และโดยเฉพาะจังหวะก้าวของฐาปน สิริวัฒนภักดี ในฐานะที่เป็นหัวเรือใหญ่ขององค์กรที่กำลังจะก้าวเดินสู่วิสัยทัศน์ 2020

Read More