Home > โครงการ Green Cinema

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เดินหน้าร่วมรักษ์โลกกับโครงการ “Green Cinema” เปลี่ยนขยะขวดพลาสติกเป็นจีวรพระ

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เดินหน้าร่วมรักษ์โลกกับ “โครงการ Green Cinema” จากการรณรงค์แยกประเภทขยะ...สู่การเปลี่ยนขยะขวดพลาสติกเป็นจีวรพระ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เดินหน้าต่อยอด “โครงการ Green Cinema” ที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้กับพนักงานและลูกค้า ตามแนวคิดทั้ง การใช้ซ้ำ (Reuse) การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และลดการใช้ (Reduce) เพื่อรบกวนโลกให้น้อยลงทั้งในส่วนของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวันซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สำหรับปี 2562 ที่ผ่านมา เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ได้ชวนลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักและใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดวาง ถังขยะแยกประเภท ได้แก่ พลาสติก, กระดาษ และ ขยะทั่วไป เพื่อง่ายต่อการทิ้งและง่ายต่อการนำไปกำจัดขยะ เพื่อช่วยแก้ปัญหาขยะล้นเมืองและการกำจัดขยะที่ถูกวิธี ซึ่งจะช่วยลดภาวะก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการกำจัดขยะที่ผิดประเภท ตลอดจน รณรงค์ขอความร่วมมือให้ ลด ละ เลิก การใช้หลอดพลาสติกซึ่งเป็นขยะฟุ่มเฟือยใช้ครั้งเดียวทิ้งและยากต่อการย่อยสลาย ให้หันมาใช้บริการหลอดที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติอย่างน้ำตาลอ้อยที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติแทน ล่าสุด

Read More