Home > โครงการสหพัฒน์ให้น้อง

“สหพัฒน์” เดินหน้าโครงการ “สหพัฒน์ให้น้อง ปี 6” บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์มนุษย์ตัวจิ๋ว ปลูกฝังความดีความซื่อสัตย์ให้กับเยาวชนไทย

การปลูกฝังความดีให้กับเยาวชนโดยเริ่มต้นตั้งแต่ยังเด็ก เป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ให้เติบโตเป็นต้นกล้าที่งดงามด้วยคุณความดีหยั่งรากลึก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป นางชัยลดา ตันติเวชกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการสนับสนุนเยาวชนไทยให้เห็นคุณค่าของการทำความดี ปลูกฝังเยาวชนไทยตั้งแต่วัยเด็ก ให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีความซื่อสัตย์ ด้วยการส่งต่อเรื่องราวเพื่อเป็นแรงบันดาลใจผ่านทางรายการสร้างสรรค์เพื่อสังคม อยู่ภายใต้ “โครงการสหพัฒน์ให้น้อง” โดยตามหาโรงเรียนที่มีการอบรมปลูกฝังให้นักเรียนเป็นเด็กดี มีคุณธรรม ร่วมเฟ้นหาและพูดคุยกับตัวแทนเด็กดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ กตัญญู มีจิตอาสา มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการทำความดีให้ครอบครัวและสังคม ทางโครงการได้เข้าไปให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะ กับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อโรงเรียน และชุมชน รวมไปถึงสอนการประดิษฐ์สิ่งของเหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์ นอกจากให้ความรู้แล้วสหพัฒน์ให้น้อง ยังพาน้อง ๆ ไปทำความดีรอบ ๆ ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกรักชุมชนของตัวเอง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยหันมาทำความดีมากยิ่งขึ้น เป็นการปลูกฝังสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ เพราะเชื่อว่าโรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่สามารถบ่มเพาะเยาวชนคุณภาพได้ ล่าสุด ทีมงานบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้เดินหน้า

Read More