Home > เลิร์นเอ็ดดูเคชั่น

“ขออุปกรณ์ให้น้องเรียน” สร้างโอกาสให้เด็กได้เรียนหนังสือ พัฒนาทักษะการเรียนออนไลน์

ร้อยพลังการศึกษา ร่วมกับ ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ และเลิร์นเอ็ดดูเคชั่น ชวนร่วมบริจาคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ยังใช้งานได้ ให้กับเด็กขาดโอกาสในโรงเรียนเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา กว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศ ใช้เรียนออนไลน์ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนในปัจจุบันและในอนาคต โครงการเริ่มตั้งแต่วันนี้ -30 กันยายน 65 การระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการศึกษาไทยอย่างรุนแรง เพราะเป็นการซ้ำเติมปัญหาที่มีอยู่เดิม คือ คุณภาพการศึกษาและความเหลื่อมล้ำสูง เพิ่มความยากลำบากต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และสถานศึกษา ที่ต้องประคับประคองให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด การหาวิธีการนำเด็กที่หลุดออกจากระบบแล้วให้กลับเข้าสู่ระบบ อีกทั้งป้องกันไม่ให้เด็กหลุดออกจากระบบไปมากกว่าเดิม โดยจากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2563 พบว่า ร้อยละ 51 ของเด็กไทย ขาดโอกาส การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาเนื่องจากไม่มีอุปกรณ์และอินเตอร์เนต ซึ่งเป็นความจำเป็นหลักในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ร้อยพลังการศึกษา ร่วมกับ ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ และเลิร์นเอ็ดดูเคชั่น เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์เร่งด่วนนี้ จึงจัดทำโครงการ “ขออุปกรณ์ให้น้องเรียน” ชวนร่วมบริจาคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ยังใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต,

Read More