Home > ห้างเซ็นทรัล ภูเก็ต

เซ็นทรัลภูเก็ตผุดธีมปาร์ค กลยุทธ์สู้ศึก E-Commerce

ภาพรวมการเติบโตของตลาด E-Commerce ในไทยเติบโตอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ไทยกลายเป็นตลาดใหญ่ที่ทำให้ทุนจากต่างชาติตบเท้าเข้ามาทำตลาดในไทยอย่างคึกคัก ซึ่ง Priceza เปิดเผยข้อมูลสำคัญนี้ในงาน Priceza E-Commerce Trend 2019: The Infinity of E-Commerce Wars 2019 โดยหากพิจารณาจากข้อมูลการซื้อขายของ Priceza นับตั้งแต่ปี 2016 มีอัตราการซื้อต่อการเข้าชม 1.72 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2017 เพิ่มขึ้นเป็น 2.81 เปอร์เซ็นต์ และปี 2018 (ข้อมูลถึงเดือนพฤศจิกายน) เพิ่มขึ้นเป็น 3.06 เปอร์เซ็นต์ โดยมูลค่าตลาด E-Commerce ไทยในปี 2560 มีมูลค่าประมาณ 1.5 แสนล้านบาท ขณะที่ในปี 2561 มีการคาดการณ์ว่าตลาด E-Commerce จะขยายตัวได้ 20-23 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมการชอปปิ้งออนไลน์ น่าจะทำให้ในปี

Read More