Home > สวทช.

สกสว. จับมือ สวทช. อบรมหลักสูตร RDI manager มุ่งยกระดับกำลังคน ววน. สู่มืออาชีพด้านเศรษฐกิจ

รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI manager) ด้านเศรษฐกิจ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ซึ่งจัดโดย สกสว. และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2565 เพื่อยกระดับศักยภาพผู้เข้าอบรมกว่า 40 คน จากกลุ่มมหาวิทยาลัย หน่วยงานระดับกรมในกระทรวงต่าง ๆ หน่วยบริหารและจัดการทุน และเจ้าหน้าที่จากเอกชนที่ทำงานร่วมวิจัยกับสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย สู่การเป็นผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจมืออาชีพ รวมทั้งนำประสบการณ์ความรู้ที่หลากหลายของผู้เข้าร่วมอบรมมาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรให้สมบูรณ์ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายสำหรับการขยายผลวงกว้างต่อไป รองผู้อำนวยการ สกสว. ระบุว่าสำนักพัฒนาระบบ ววน. ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของหน่วยงานในระบบ ววน. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบและบุคลากรด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานเพื่อให้สามารถส่งมอบผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยหนึ่งในภารกิจที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ การสร้างและพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

Read More