วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023
Home > PR News > สกสว. จับมือ สวทช. อบรมหลักสูตร RDI manager มุ่งยกระดับกำลังคน ววน. สู่มืออาชีพด้านเศรษฐกิจ

สกสว. จับมือ สวทช. อบรมหลักสูตร RDI manager มุ่งยกระดับกำลังคน ววน. สู่มืออาชีพด้านเศรษฐกิจ

รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI manager) ด้านเศรษฐกิจ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ซึ่งจัดโดย สกสว. และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2565 เพื่อยกระดับศักยภาพผู้เข้าอบรมกว่า 40 คน จากกลุ่มมหาวิทยาลัย หน่วยงานระดับกรมในกระทรวงต่าง ๆ หน่วยบริหารและจัดการทุน และเจ้าหน้าที่จากเอกชนที่ทำงานร่วมวิจัยกับสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย สู่การเป็นผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจมืออาชีพ รวมทั้งนำประสบการณ์ความรู้ที่หลากหลายของผู้เข้าร่วมอบรมมาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรให้สมบูรณ์ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายสำหรับการขยายผลวงกว้างต่อไป

รองผู้อำนวยการ สกสว. ระบุว่าสำนักพัฒนาระบบ ววน. ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของหน่วยงานในระบบ ววน. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบและบุคลากรด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานเพื่อให้สามารถส่งมอบผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยหนึ่งในภารกิจที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ การสร้างและพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านนโยบาย และด้านชุมชนและพื้นที่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความเข้มแข็งให้หน่วยงานในระบบ ววน. ปิดช่องว่างและแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้จัดการงานวิจัยฯ ของประเทศที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เพียงพอและเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนงานวิจัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย และผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ประเทศ

สกสว.จึงได้วางแผนพัฒนาผู้จัดการงานวิจัยฯ ด้านเศรษฐกิจเป็นกลุ่มเป้าหมายนำร่องในปีงบประมาณ 2565 โดยร่วมกับสถาบันพัฒนาบุลากรแห่งอนาคต สวทช. ในการดำเนินการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งด้าน ความรู้พื้นฐาน เสริมสร้างทัศนคติ และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่บุคลากรของหน่วยงานในระบบ ววน. ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสบการณ์ตรงแก่ผู้เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจของหน่วยงานในระบบ ววน. ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยกฎหมายฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นการสร้างและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานจริง

“สกสว.อยากเห็นงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบความต้องการที่แท้จริงของตลาดและใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ จึงจำเป็นต้องมี RDI manager เป็นบุคลากรสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อน เราต้องสร้างนักบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่จะเป็นตัวเชื่อมระบบ ววน. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรนี้จะสามารถสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจให้เข้มแข็งมากพอในอนาคต เพื่อให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างผลลัพธ์และผลกระทบได้มากขึ้น” รองผู้อำนวยการ สกสว.กล่าวทิ้งท้าย

ใส่ความเห็น