Home > ศุภแมน มรรคา

จีนเปิดประเทศเอื้อธุรกิจอีเวนต์ไทย ในมุมมองของ ศุภแมน มรรคา

การเปิดประเทศของจีนเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยในหลายมิติ ทั้งในแง่การท่องเที่ยวที่เริ่มเห็นสัญญาณชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่อุตสาหกรรมอื่นๆ ของไทยก็ได้รับอานิสงส์ไม่ต่างกัน โดยเฉพาะภาคธุรกิจ การค้าการลงทุน ศูนย์วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจจากสถาบันต่างๆ ล้วนประเมินและคาดการณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปิดประเทศของจีน ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ภาคการท่องเที่ยว และการบริโภคภาคเอกชน แม้ว่าภาคการส่งออกปีที่ผ่านมาจะชะลอตัวลงไปบ้าง ขณะที่ตัวเลขการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ประจำปี 2565 ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยออกมา น่าจะเป็นสิ่งสะท้อนแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยได้เป็นอย่างดี ข้อมูลระบุว่า มีผู้ประกอบการธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัทจัดตั้งใหม่ ทั่วประเทศ 76,488 ราย เพิ่มขึ้น 3,530 ราย หรือเพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ อีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจ ที่จะเป็นการชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดคือ มูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่ทั้งสิ้น 429,828 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 แสนล้านบาท หรือ 87.04 เปอร์เซ็นต์ โดยประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 7,061 ราย รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 4,833 ราย และธุรกิจภัตตาคาร

Read More