Home > วิวแชร์

GISTDA จัดกิจกรรม “วิวแชร์ (VIEW-SHARE)” ระบบแผนที่ออนไลน์เพื่อสร้างความเท่าเทียม

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “วิวแชร์ (VIEW-SHARE)” ระบบแผนที่ออนไลน์เพื่อสร้างความเท่าเทียม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ. (GISTDA) จัดกิจกรรม “วิวแชร์ (View-Share) เชื่อมโยงการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม” เพื่อประชาสัมพันธ์ระบบแผนที่ออนไลน์ การเข้าถึงข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการที่ใช้วีลแชร์ ผู้บกพร่องทางสายตา (ตาบอด สีเขียว- สีแดง) และกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีจังหวัดระยองเป็นพื้นที่นำร่อง โดยได้รับเกียรติจากนายกำธร เวหน ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน ณ โนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง นายกำธร เวหน ปลัดจังหวัดระยอง กล่าวว่า “การที่ GISTDA ได้เลือกมาใช้พิ้นที่จังหวัดระยองเป็นพื้นที่นำร่องของการพัฒนาระบบแผนที่ออนไลน์เพื่อสร้างความเท่าเทียม นับว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจ เพราะระยองเป็นจังหวัดที่กำลังขยายการเติบโต และให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต สร้างความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม โดยมุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี สามารถเข้าถึงการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างเท่าเทียม ดังนั้นการเข้าถึงข้อมูลสำคัญๆของจังหวัดจึงเป็นที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว นักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นประโยชน์สำหรับคนในพื้นที่จังหวัดระยองเช่นกัน อีกทั้งโครงการนี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้เปราะบาง ผู้พิการด้อยโอกาสในการที่จะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม ชาวระยองมีความยินดีในการให้ความร่วมมือกับ

Read More