Home > ฟื้นฟูกิจการหลัง COVID-19

สัมมนาฟรี “การฟื้นฟูกิจการหลัง COVID-19” ร่วมฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ กรณีศึกษาธุรกิจญี่ปุ่น

ร่วมฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ โควิด-19 กรณีศึกษาธุรกิจญี่ปุ่น สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท. จัดสัมมนาฟรี “การฟื้นฟูกิจการหลัง COVID-19” วิกฤติ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบไปถึงธุรกิจต่างๆ ทั้งในประเทศและทั่วโลกเป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการทุกระดับล้วนได้รับผลกระทบ และกำลังเผชิญกับปัญหาดังกล่าวอยู่กันถ้วนหน้า ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ด้านการสนับสนุนแนวความคิด ความรู้ และตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับการเผชิญภาวะวิกฤติโควิด-19 อย่างเร่งด่วน เพื่อการนำไปปรับใช้ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท. จึงได้จัดสัมมนา “การฟื้นฟูกิจการหลัง COVID-19: กรณีศึกษาธุรกิจญี่ปุ่น” บนช่องทาง ZOOM Meeting ฟรี! เพื่อเป็นการนำเสนอวงจรชีวิตธุรกิจและตัวอย่างการฟื้นฟูกิจการหลัง COVID-19 ของญี่ปุ่น เพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับผู้ประกอบการทุกคนที่กำลังมองหาแนวทางออกสำหรับธุรกิจของตนเอง โดยมีตัวอย่างหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิ การปรับตัวเชิงธุรกิจหลัง COVID และกลยุทธ์การเตรียมการในอนาคต ปัญหาและอุปสรรคด้านบริหารจัดการบุคลากร การสื่อสารและติดตามความก้าวหน้าจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ฯลฯ บรรยายความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (อ.เกด--เกตุวดี Marumura) อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด

Read More