Home > #พื้นที่ปลอดภัยในการไถฟีด

TikTok รุกสร้างบรรทัดฐานใหม่ส่งเสริมคนไทยรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ผนึก 5 พันธมิตรเดินหน้าแคมเปญ #พื้นที่ปลอดภัยในการไถฟีด

ปัจจุบันคนทั่วโลกใช้เวลาอยู่บนโลกออนไลน์เฉลี่ยกว่าวันละ 6 ชั่วโมง 40 นาที อ้างอิงจากรายงาน Digital 2023 Global Overview ทำให้อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต โดยจากรายงานสถิติการใช้สมาร์ทโฟนของ Exploding Topics ในภูมิภาคเอเชียมีอัตราการใช้เวลาบนสมาร์ทโฟนมากกว่าวันละ 5 ชั่วโมง เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พื้นที่อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย Internet Safer Day จึงถูกจัดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดย TikTok ในฐานะแพลตฟอร์มวิดิโอสั้นที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 1 พันล้านคน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้อินเทอร์เน็ตและพื้นที่ออนไลน์อย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม TikTok เชื่อว่าการให้องค์ความรู้ ทักษะ และความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) รวมทั้งเครื่องมือที่จำเป็นจะช่วยให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถป้องกันตนเองจากอันตรายหรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ และในปีนี้ TikTok จะเดินหน้าสร้างองค์ความรู้ทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ความปลอดภัยของผู้เยาว์ (Minor Safety) การกลั่นแกล้งและคุกคามบนไซเบอร์ (Cyber Bullying

Read More