Home > พิพัฒน์ รัชกิจประการ

ก.แรงงาน จับมือ แกร็บ ยกระดับแรงงานแพลตฟอร์มดิจิทัล ส่งเสริม-พัฒนา-ยกระดับ

ก.แรงงาน จับมือ แกร็บ ยกระดับแรงงานแพลตฟอร์มดิจิทัล ส่งเสริมการสร้างอาชีพ - พัฒนาสิทธิประโยชน์ – ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดูแลผู้ประกอบอาชีพในระบบแพลตฟอร์มดิจิทัล ระหว่าง นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน นายเอกชาติ นาคาไชย รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า “แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นรูปแบบธุรกิจที่ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยังเป็นเสมือนตัวกลางที่อำนวยความสะดวกระหว่างผู้บริโภค ผู้ให้บริการ และผู้ประกอบอาชีพในระบบแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้กำหนดนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับการดูแลสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยในการทำงาน กระทรวงแรงงาน

Read More

เกรท วอลล์ มอเตอร์ จับมือ “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และยานยนต์พลังงานใหม่

เกรท วอลล์ มอเตอร์ จับมือ “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และยานยนต์พลังงานใหม่ ร่วมฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน เกรท วอลล์ มอเตอร์ สานต่อความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partnership) ในการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และยานยนต์พลังงานใหม่เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าของไทย (xEV Leader) ที่พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศพร้อมทั้งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านของประเทศสู่การเป็นสังคมยานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบายภาครัฐและเติบโตเคียงข้างสังคมไทยอย่างยั่งยืน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ มร. หวาง ลี่ผิง อัครราชทูตพาณิชย์ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธี โดยมี มร. เอลเลียต จาง ประธานอาเซียน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย มร. ไมเคิล ฉง ผู้จัดการทั่วไป เกรท วอลล์ มอเตอร์

Read More