Home > น้ำยาบ้วนปา

ลิสเตอรีน® ยกระดับการดูแลสุขภาพช่องปากของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

ประชากรมากกว่า 1 ใน 3 ของโลก ต้องทนอยู่กับปัญหาฟันผุโดยไม่ได้รับการรักษา และพบว่าประมาณ 20% ของคนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคเหงือกอักเสบหรือโรคปริทันต์ โดย 6.6% ของคนกลุ่มนี้จะต้องสูญเสียฟันหมดทั้งปากเมื่ออายุครบ 20 ปี ถึงแม้ว่าการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันวันละ 2 ครั้ง จะเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานสำหรับการรักษาสุขอนามัยช่องปาก แต่กลับพบว่าในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15 ปี มีเพียง 4.3% เท่านั้นที่ใช้ไหมขัดฟันในการทำความสะอาดซอกฟัน ขณะที่ผู้ใหญ่อายุ 35-44 ปี เพียง 14.7% ที่ใช้ไหมขัดฟัน นอกจากนี้ จากการศึกษาทั่วประเทศพบว่าโรคฟันผุยังส่งผลกระทบต่อคนอายุ 35-44 ปี มากถึง 91.8% สะท้อนถึงความจำเป็นอย่างยิ่งในการดูแลสุขอนามัยช่องปากให้ดียิ่งขึ้น LISTERINE LABS มีความเชื่อผิด ๆ ว่าการแปรงฟันและการทำความสะอาดฟันโดยใช้ไหมขัดฟันนั้นเพียงพอแล้วสำหรับการดูแลสุขอนามัยช่องปากที่ดี แต่ความจริงแล้ววิธีนี้ช่วยทำความสะอาดได้เพียง 1 ใน 4 ของช่องปากเท่านั้น โดยยังมีเชื้อโรคซ่อนอยู่ในบริเวณที่การแปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟันไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น ร่องเหงือก

Read More