Home > นมแดรี่โฮม

“แดรี่โฮม” ธุรกิจเพื่อสังคม เปลี่ยนวิถีการทำโคนมสู่ความเป็นออแกนิก

ในอดีตการทำฟาร์มโคนมของไทยมักประสบปัญหาทั้งคุณภาพและกระบวนการผลิต มีการปนเปื้อนของสารจำพวกยาปฏิชีวนะในน้ำนม ปัญหาความยั่งยืนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ต้องแบกรับต้นทุนในการทำฟาร์มที่สูง โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเรื่องยาและอาหารวัว อีกทั้งการทำฟาร์มแบบอุตสาหกรรมที่เน้นปริมาณเป็นวิถีการผลิตที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพ และที่สำคัญไม่สามารถทำให้เกษตรกรผู้ผลิตมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแบบยั่งยืนได้ นั่นคือสิ่งที่ “พฤฒิ เกิดชูชื่น” ผู้ที่คลุกคลีกับฟาร์มโคนมมากว่า 10 ปี มองเห็นและพยายามหาทางแก้ไข เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทย และเพื่อหาทางรอดให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในระยะยาว จนนำมาสู่การก่อตั้ง “แดรี่โฮม” ขึ้นในปี 2542 ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อผลักดันให้เกิดการผลิตน้ำนมอินทรีย์ หรือ นมออแกนิก ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร ได้ผลผลิตที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และนับเป็นผู้บุกเบิกการผลิตนมออแกนิกรายแรกของเมืองไทย โดยแดรี่โฮมได้พัฒนาวิถีการเลี้ยงโคนมอินทรีย์ที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมในเมืองไทย เลิกใช้เคมีเกษตรโดยสิ้นเชิง หญ้าซึ่งเป็นอาหารหลักของวัวและอาหารอื่นๆ จะต้องปลอดสารเคมี ต้องมีพื้นที่ให้วัวเดินได้อย่างอิสระ เป็นการเลี้ยงวัวที่ยึดความสุขของวัวเป็นหลัก ทำให้วัวมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข ซึ่งจะส่งผลต่อน้ำนมที่ได้ ซึ่งแดรี่โฮมการันตีว่าเป็นน้ำนมออแกนิกเต็มไปด้วยสารอาหารทั้งวิตามิน โปรตีน ไขมัน และไม่มีสารก่อภูมิแพ้ ทางรอดของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม การทำฟาร์มโคนมแบบเดิมแม้จะสร้างรายได้จำนวนมากให้กับเกษตรกร แต่ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็สูงตามไปด้วยเช่นกัน โดยส่วนใหญ่จะใช้ไปกับค่าอาหารวัวและค่ายา นั่นทำให้เกษตรกรโคนมจำนวนไม่น้อยไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ อีกทั้งแดรี่โฮมยังมองว่า ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) ที่จะเกิดขึ้นภายในปี 2568

Read More