Home > ณัฐณี เกษมรัฐกุล

มอนเดลีซ ส่งท้ายโครงการ “โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะลุ้นโชคกับมอนเดลีซ” ปีแรก เตรียมขยายเฟสสอง

มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และ แทรชลัคกี้ ส่งท้ายโครงการ “โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะลุ้นโชคกับมอนเดลีซ” ปีแรก เตรียมขยายเฟสสอง เร่งปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สถานการณ์ขยะในประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเด็นทางสังคมที่หลายฝ่ายให้ความสำคัญในการร่วมกันปลูกจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ในปี พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องถึง 7.1 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 27.6 จากปริมาณทั้งหมดของปี ซึ่งอาจเกิดผลกระทบที่รุนแรงในอนาคต หากไม่มีกระบวนการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมและของว่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก จึงร่วมมือกับ กรุงเทพมหานคร และ แทรชลัคกี้ ริเริ่มโครงการ “โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะลุ้นโชคกับมอนเดลีซ” (Trash Right Program) ส่งเสริมความตระหนักรู้และสร้างแรงจูงใจในการจัดการขยะรีไซเคิลอย่างถูกวิธีให้แก่นักเรียนใน 4 โรงเรียนนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) โรงเรียนวัดนิมมานรดี และโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์

Read More