Home > งานประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาลแห่งชาติ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดงานประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดงานประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “น้ำบาดาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ / กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ขึ้น ในหัวข้อ “น้ำบาดาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Groundwater for Sustainable Development)” ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านน้ำบาดาล รวมถึงแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำบาดาลของประเทศไทย และนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดแนวคิดงานวิจัยด้านน้ำบาดาลในอนาคต โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กันยายนนี้ ที่โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า “การประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การจัดประชุมเพื่อเป็นเวทีสำหรับบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นักวิชาการด้านน้ำบาดาล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

Read More