วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2024
Home > PR News > กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดงานประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดงานประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดงานประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “น้ำบาดาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ / กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ขึ้น ในหัวข้อ “น้ำบาดาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Groundwater for Sustainable Development)” ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านน้ำบาดาล รวมถึงแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำบาดาลของประเทศไทย และนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดแนวคิดงานวิจัยด้านน้ำบาดาลในอนาคต โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กันยายนนี้ ที่โรงแรม
รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า “การประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาลแห่งชาติ
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การจัดประชุมเพื่อเป็นเวทีสำหรับบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นักวิชาการด้านน้ำบาดาล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถ่ายทอดผลงานวิจัย นวัตกรรม โครงการ รวมไปถึงการเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นักวิชาการด้านน้ำบาดาล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำบาดาลของประเทศ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลของประเทศไทย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

สืบเนื่องจากสภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ส่งผลให้สภาพแวดล้อมของโลกและของประเทศไทยได้รับผลกระทบ เช่น รูปแบบของฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป การเพิ่มสูงขึ้นของอุณหภูมิ ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย เพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกประเทศและแนวทางการพัฒนาประเทศ ส่งผลให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลต้องดำเนินการร่วมกับประชาชนอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรม และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้มแข็งด้านวิชาการน้ำบาดาล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ หน้าที่ของหน่วยงาน นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ประเทศ และระหว่างประเทศ

ภายในการประชุมวิชาการครั้งนี้ยังมีการจัดเสวนาวิชาการในหัวข้อ “น้ำบาดาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย
นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย อาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล และได้รับเกียรติจากนักวิชาการด้านน้ำบาดาลจากสถาบันต่างๆ ร่วมนำเสนอมุมมอง อาทิ Prof.Dr.Sangam Shrestha จาก Asian Institute of Technology (AIT) ในหัวข้อ “Groundwater Governance in Rapidly Urbanizing Areas of the Lower Mekong Region” Dr. Troels Norvin Vilhelmsen จาก NIRAS, Denmark (online) ในหัวข้อ “Groundwater Abstraction and Decision Making in Practice” Dr. Micheal Keinde จาก Environment Agency, UK (online) ในหัวข้อ “Groundwater Management in England: The London Chalk Basin Example” และยังมีการเสวนา บรรยาย และการนำเสนอผลงานทางวิชาการน้ำบาดาล จากนักวิชาการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนักวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนทุนศึกษาวิจัยจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล โดยการประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับความรู้จากการรับฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านน้ำบาดาล รวมถึงแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำบาดาลของประเทศไทย และยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดแนวคิดงานวิจัยด้านน้ำบาดาลในอนาคตต่อไป สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามงานประชุมฯ ผ่านทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/Groundwaterthailand