Home > ขนมหินฝนทอง

ชุมชนอยุธยาปักธงยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร สืบสานอนุรักษ์ “ขนมหินฝนทอง” อยู่คู่สังคมไทย

นักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง นำทีมโดย อาจารย์สุรีย์พร ธัญญะกิจ และคณะ จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่ชุนชน อันเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “การค้นหาต้นแบบวัฒนธรรมอาหารและพัฒนาสำรับอาหารอยุธยาเมืองท่าแห่งตะวันออก” ภายใต้แผนงาน “การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมอาหารอยุธยาเมืองท่าแห่งตะวันออก” ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กลุ่มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว อาทิ เจ้าของที่พัก เจ้าของร้านอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานบริษัท ซึ่งไม่เคยทำขนมหินฝนทองมาก่อน แต่มีความสนใจเนื่องจากเป็นขนมโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ลักษณะคล้ายกับหินฝนทอง คนโบราณนิยมพกติดตัวไปเวลาเดินทางไกลหรือเวลาออกรบ เพราะเก็บไว้รับประทานได้นาน ทั้งนี้ ขนมดังกล่าวเป็นอาหารที่เรื่องเล่า มีอัตลักษณ์บ่งบอกความเป็นอยุธยา และความเป็นไทยที่ควรแก่การศึกษาและสืบทอดต่อไป ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำเสนอนักท่องเที่ยวรับประทานยามว่าง ก่อให้เกิดผลลัพธ์ การสร้างงาน สร้างอาชีพของคนในชุมชนและรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในยุควิถีชีวิตปกติใหม่

Read More