Home > กิตติวัตร โสมวดี

“ไลอ้อน” ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย ESG นำเทคโนโลยีดิจิทัลสู่กระบวนการผลิต

“ไลอ้อน” ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิด ESG สู่ความยั่งยืน นำเทคโนโลยีดิจิทัลสู่กระบวนการผลิตใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไลอ้อน ประเทศไทย ตอกย้ำนโยบายการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด ESG เดินหน้าพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตสู่เป้าหมาย “คาร์บอนต่ำ” พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ใช้พลาสติกหมุนเวียน ลงทุนโครงการประหยัดพลังงานนำเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งระบบ IoT ควบคุมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดร. กิตติวัตร โสมวดี รองผู้จัดการบริหารการผลิต บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ไลอ้อน ประเทศไทย ตอกย้ำนโยบายการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ESG ด้วย 3 แกนสำคัญ ได้แก่ การดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment) การดูแลสังคม (Social) และการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการมีธรรมาภิบาล (Governance) เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) ไลอ้อนได้มีการลงทุนเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถเข้าสู่เป้าหมาย “คาร์บอนต่ำ” ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 55% ในปี ค.ศ. 2030

Read More