วันศุกร์, พฤษภาคม 31, 2024
Home > PR News > ทีเอ็นทีเอ็กซเพรส ร่วมจัดงาน Working Together Forum Thailand 2014

ทีเอ็นทีเอ็กซเพรส ร่วมจัดงาน Working Together Forum Thailand 2014

บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จํากัดผู้นําด้านบริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ด่วนครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพร่วมและผู้สนับสนุนหลักในการประชุม “Working Together Forum Thailand 2014” ณ ห้องบอลรูม โรงแรมพูลแมน จี กรุงเทพ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เชื่อมโยงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก”

โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทที่เข้าร่วมงานซึ่งมีมากกว่า 70 แห่ง ได้นําเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเสนอความร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ ภายในงาน ผ่านการนําเสนอข้อมูลองค์กรซึ่งใช้เวลาช่วงละ 20 นาที โดยมี มร. ยานัส รูลอฟ สลาวเดอร์ ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จํากัด และตัวแทนจากองค์กรที่ปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศฝรั่งเศส และ หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ผู้สนับสนุนหลักทั้ง 4 ราย ซึ่งให้เกียรติขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับ ได้แก่ ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย)ผู้นําด้านบริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ด่วนครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ, เด็กซ์ตร้า ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต จัดจําหน่าย และดําเนินงานโครงสร้างเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างระดับโลก, อัลสตอม ผู้นําระดับโลกในธุรกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการขนส่งระบบราง, และ โซเด็กซ์โซ่ บริษัทผู้ดําเนินงานด้านการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร ซึ่งครอบคลุมทั้งการทําความสะอาด บริการมื้ออาหาร การก่อสร้าง และการจัดจ้างบุคลากร

การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการมอบโอกาสครั้งสําคัญให้แก่องค์กรธุรกิจที่เข้าร่วมงาน เพื่อนําเสนอความสามารถขององค์กรผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ การสร้างความเข้าใจต่อสินค้าและบริการที่ดียิ่งขึ้น เพื่อการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจระหว่างกันได้อย่างตรงจุด, การตระหนักถึงรูปแบบธุรกิจของทุกฝ่ายอย่างถ่องแท้, และ การเข้าถึงชุมชนธุรกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน ผ่านการช่วยเหลือประชาคมธุรกิจในวงกว้าง

ฝ่ายทีเอ็นทีจะได้ใช้ประโยชน์จากการร่วมมือกับพันธมิตรในการประชุมครั้งนี้ เพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าและเตรียมพร้อมต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ต่อไป