วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
Home > PR News > เครือเจริญโภคภัณฑ์คว้า 95 รางวัลระดับชาติ สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ปี 2556

เครือเจริญโภคภัณฑ์คว้า 95 รางวัลระดับชาติ สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ปี 2556

“ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเป็นเรื่องสำคัญเท่ากับการทำกำไรของธุรกิจ” เป็นหนึ่งนโยบายธุรกิจที่สำคัญของ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยสถานประกอบการ โรงงานทุกแห่งในเครือเจริญโภคภัณฑ์ต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

นางพัชรี คงตระกูลเทียน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักพัฒนาความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์(ซี.พี.)เปิดเผยว่า ปี 2556 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นรางวัลในระดับประเทศที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่เครือเจริญโภคภัณฑ์

ในปีนี้บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 95 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ 92 รางวัล รางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ(จป.ดีเด่น) 3 รางวัล โดยบริษัทที่ได้รับรางวัลประกอบไปด้วยบริษัทจากกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มโทรคมนาคม กลุ่มธุรกิจพลาสติก และกลุ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ที่บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำให้เห็นถึงนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินการงานด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสิ่งแวดล้อม

ในการนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนและสังคมในโครงการโรงเรียนปลอดภัย โดยการอบรมและพัฒนาด้านความปลอดภัยฯ
แก่นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนใกล้กับที่ตั้งโรงงานของบริษัทในเครือฯ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี มีโรงเรียนในโครงการฯรวมทั้งสิ้น 11 แห่ง และตั้งเป้าหมายที่จะขยายโครงการโรงเรียนปลอดภัยเพิ่มอีก 50 แห่งโดยจะเน้นพื้นที่รอบๆ กรุงเทพฯ รวมถึงมีแผนงานที่จะสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัยในกลุ่มบริษัทคู่ค้าควบคู่กันไปด้วย
-###-

ด้วยความขอบพระคุณ
สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์
โทรศัพท์ 02 625 8127 – 30
E-Mail : prcpgroup@cp.co.th
Twitter : @pr_CP
Facebook : Pr-cpgroup Charoenpokphand