วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
Home > New&Trend > ผู้บริหารทิปโก้เผยไม่มีนโยบายขายหุ้นและบริษัทฯ

ผู้บริหารทิปโก้เผยไม่มีนโยบายขายหุ้นและบริษัทฯ

ท่ามกลางกระแสข่าวการขายหุ้นทิปโก ล่าสุด เอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ ได้ออกมายืนยันว่า บริษัทฯและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ว่าไม่มีนโยบายหรือการดำเนินการใดๆ ในการขายหุ้นทิปโก้ หุ้น TASCO และหรือหุ้นในกลุ่มธุรกิจน้ำผลไม้ออกไปจากโครงสร้างการลงทุนของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ ยังมีทิศทางดังนี้

* พันธมิตรหลักของทิปโก้เอฟแอนด์บีคือซันโตรี่ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯในปัจจุบัน เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ระยะยาวที่ได้กำหนดไว้แล้ว สำหรับธุรกิจเครื่องดื่มพร้อมดื่มได้ผนึกร่วมพันธมิตรกับบริษัท ซันโตรี่ เบฟเวอเรจ แอนด์ ฟูด เอเชีย จำกัด โดยมีการร่วมลงทุนในบริษัทในเครือคือ บริษัททิปโก้ เอฟแอนด์ บี จำกัด ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50: 50 กับบริษัท ซันโตรี่ เบฟเวอเรจ แอนด์ ฟูด เอเชีย จำกัด โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตใน ประเทศในกลุ่มอาเซียนร่วมกัน

ทรัพย์สินทิปโก้ มีทรัพย์สินเกือบ 6,000 ล้านไม่รวมตึกทิปโก้ สินทรัพย์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและเครื่องจักรที่ตั้งอยู่ ณ โรงงานทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ โรงงานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 แห่ง โรงงานที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง และโรงงานที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่อีก
1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 4 แห่ง โดยที่อาคารทิปโก้ พระราม 6 ไม่ใช่ทรัพย์สินของบริษัทฯ แต่อย่างใด สินทรัพย์รวมตามงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 5,977.8 ล้านบาท

โครงสร้างของธุรกิจทิปโก้ บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ หรือที่เรียกกันว่า ทิปโก้ ประกอบธุรกิจผลิตและ
ส่งออกสับปะรดและผลไม้แปรรูป นอกจากถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเครื่องดื่มพร้อมดื่ม แล้วยังถือหุ้นในบมจ. ทิปโก้ แอสฟัสท์ ซึ่งประกอบธุรกิจยางมะตอย
ร้อยละ 24.33 บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัดซึ่งประกอบธุรกิจ Juice Bar ภายใต้ ตราสินค้า squeeze
ร้อยละ 75.5 (ทั้งทางตรงทางและทางอ้อม) และบริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรและสารสกัดจากพืช ร้อยละ 100

**********************************************************