วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2024
Home > PR News > บอร์ดกองทุนวิจัยอนุมัติงบยกระดับธุรกิจชุมชน หวังเพิ่มความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่

บอร์ดกองทุนวิจัยอนุมัติงบยกระดับธุรกิจชุมชน หวังเพิ่มความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่

กสว. อนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนายกระดับธุรกิจชุมชนแบบองค์รวมบนฐานทุนทางทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 920 ล้านบาท หวังยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่และแก้หนี้ พร้อมเคาะแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบพลางของกองทุนส่งเสริม ววน. คาดใช้ได้ถึงเมษายน 2567

ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 โดยมีวาระสำคัญ คือ การพิจารณาอนุมัติโครงการการพัฒนายกระดับธุรกิจชุมชนแบบองค์รวมบนฐานทุนทางทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ระดับธุรกิจและครัวเรือน ภายใต้แผนงานสำคัญตามจุดมุ่งเน้นของนโยบายเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้พึ่งพาตนเองได้และมีการกระจายรายได้สู่ชุมชนหรือท้องถิ่นมากขึ้น เสนอโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จำนวน 920 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 4 ปี (พ.ศ. 2567-2670) ให้เป็นโครงการที่สมควรได้รับการจัดสรรงบประมาณแบบผูกพันงบประมาณมากกว่า 1 ปี (Multi-year Promised Grant)

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย เป็นประเด็นสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน เกิดผลผลิตที่จำเพาะเจาะจง มีผลกระทบสูง แสดงผู้ได้ประโยชน์จำนวนมากอย่างชัดเจน ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น 6,000 ราย และกระจายรายได้สองมิติคือเน้นการใช้วัตถุดิบและการจ้างงานในพื้นที่ ทำให้หนี้สินลดลง เกิดพื้นที่เศรษฐกิจบนฐานทุนวัฒนธรรม และสร้างนักจัดการทุนทางวัฒนธรรม โดยมีพื้นที่เป้าหมายจำนวน 25 พื้นที่ ทั้งนี้ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประสาน บพท. เพื่อดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 3 ในการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ให้สอดคล้องกับทิศทางของ บพท. โดยทำงานหนุนเสริมกันและลดความซ้ำซ้อนของโครงการ รวมถึงเพิ่มผลผลิตและผลลัพธ์ในการบูรณาการโครงการไว้ในการรายงานผลรายปี เพื่อแสดงให้เห็นว่าระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พยายามหนุนเสริมการทำงานแบบบูรณาการ

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อนของกองทุนส่งเสริม ววน. แบบสมดุลให้กับหน่วยบริหารและจัดการทุน หน่วยงานสนับสนุนนโยบายแก่สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (อววน.) หน่วยรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน และค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน จำนวน 10,464.3855 ล้านบาท โดยสำนักงบประมาณขอให้ติดตามรายงานความก้าวหน้าเป็นรายเดือน เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบการชี้แจงฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งงบดังกล่าวน่าจะสามารถทำงานได้ถึงปลายเดือนเมษายน 2567 ทั้งนี้ขอให้จัดทำคำของบประมาณปี 2567 อีกครั้ง และส่งคำของบประมาณภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 โดยประสาน สอวช. นำเสนอต่อที่ประชุมสภานโยบายฯ เพื่อยืนยันแผนงาน แผนเงิน และงบประมาณปี 2567 อีกครั้งก่อนยื่นคำของบประมาณ

พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้อนุมัติหลักเกณฑ์การจัดกรอบงบประมาณรายยุทธศาสตร์ และรายแผนงานสำหรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2568 และกรอบงบประมาณรายยุทธศาสตร์และรายแผนงานที่สอดคล้องกับเส้นทางผลกระทบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้าน ววน. ของประเทศ จำนวน 4.2 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม 3.7 หมื่นล้านบาท (รวมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์) และงบประมาณโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 พันล้านบาท โดยแผนงานยุทธศาสตร์ควรสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างกระทรวงหรือกรม รวมถึงความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อให้เห็นภาพการทำงานร่วมกัน การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงานเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนเพิ่มข้อมูลการร่วมลงทุนจากหน่วยงานหรือแหล่งทุนอื่นซึ่งที่คาดการณ์ไว้ ได้แก่ โครงการกองทุนอินโนเวชั่น-วัน มูลนิธิกสิกรไทย กองทุนพัฒนาไฟฟ้า กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ