วันพุธ, เมษายน 24, 2024
Home > PR News > DITP ชวนผู้ประกอบการเปลี่ยนของเหลือใช้ให้เป็นของสวย ปรับลุคแบรนด์ให้รักโลก ตอบเทรนด์ BCG

DITP ชวนผู้ประกอบการเปลี่ยนของเหลือใช้ให้เป็นของสวย ปรับลุคแบรนด์ให้รักโลก ตอบเทรนด์ BCG

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ขอเชิญผู้ประกอบการเปลี่ยนของเหลือใช้ให้เป็นของสวย ปรับลุคแบรนด์ให้รักโลก ตอบเทรนด์ BCG

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล ปี 2564 (DEWA & DEWI 2021) เปลี่ยนของเหลือใช้ให้เป็นของสวย ปรับลุคแบรนด์ให้รักโลก ตอบเทรนด์ BCG ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ขานรับนโยบายเศรษฐกิจ BCG ตามนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มองความต้องการของตลาดโลก เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค โดยกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล ปี 2564 (DEsign from Waste of Agriculture and Industry 2021 : DEWA & DEWI 2021เดินหน้านโยบาย BCG Economy เพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เป็นวัสดุใหม่และเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าไลฟ์สไตล์เชิงสร้างสรรค์ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล ปี 2564 (DEsign from Waste of Agriculture and Industry 2021 : DEWA & DEWI 2021) เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อขานรับนโยบาย BCG Model ของรัฐบาลที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการไทยที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรและลดของเสียให้น้อยที่สุดตามแนวทาง Circular Economy โดยการพัฒนาสินค้าต้นแบบจากความต้องการของตลาด รวมถึงทดลองและคิดค้นเพื่อให้เกิดทางเลือกในการใช้วัสดุใหม่ๆ ในการผลิตสินค้าเพื่อให้เกิดเศษที่เหลือทิ้งในกระบวนการผลิตให้น้อยที่สุดหรือ Zero Waste โดยบูรณาการร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มาร่วมให้คำแนะนำผู้ประกอบการในระหว่างการพัฒนาสินค้าเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงการออกแบบ การนำกลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิลเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มและมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าเชิงนวัตกรรม

การจัดกิจกรรมนี้ กรมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างความเข้าใจและรับรู้แก่ผู้ประกอบการไทย ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการปรับตัวสู่การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นตามแนวทาง Circular Economy อันจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจส่งออกสินค้าไทยในสายตาผู้ซื้อผู้นำเข้าในเวทีสากล สร้างแบรนด์ประเทศทางการค้าที่ดี ตลอดจนเชื่อมโยงธุรกิจการค้าระหว่างผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไทย ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ไทย และนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทยได้ร่วมกันก้าวสู่การค้าโลกได้อย่างยั่งยืน

กรมฯ จะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมในการส่งออก เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล ปี 2564 (DEsign from Waste of Agriculture and Industry 2021 : DEWA & DEWI 2021) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ได้ทางเว็บไซต์ DITP DRIVE  หากมีข้อซักถามสอบถามได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการค้า สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2507 8269 หรือ 0 2507 8267 ในวันและเวลาราชการ หรือทางอีเมล innovation@ditp.go.th

ใส่ความเห็น