วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
Home > PR News > ปตท. ประกาศรายชื่อผู้ยื่นสมัครคัดเลือก ซีอีโอ ปตท. คนที่ 10

ปตท. ประกาศรายชื่อผู้ยื่นสมัครคัดเลือก ซีอีโอ ปตท. คนที่ 10

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศรับสมัครประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ในช่วงระหว่างวันที่ 4-26 พฤศจิกายน 2562 ผ่านช่องทางสื่อสาธารณะ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และเว็บไซต์ ปตท. เพื่อเข้ารับตำแหน่งแทน นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ซึ่งมีกำหนดหมดวาระการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

โดยในวันนี้ (26 พฤศจิกายน 2562) เป็นวันครบกำหนดการยื่นใบสมัครเพื่อรับการคัดเลือกฯ ซึ่งมีผู้สนใจยื่นใบสมัครทั้งสิ้นจำนวน 6 คน ได้แก่

1. นายชวลิต ทิพพาวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่ ประจำ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

3. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท.

4. นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่

5.นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย ปตท.

6. นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ในตำแหน่ง รักษาการแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครทุกราย และดำเนินการตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อไป

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

จิราพร ขาวสวัสดิ์

นพดล ปิ่นสุภา

ชวลิต ทิพพาวนิช

เพียงพนอ บุญกล่ำ

วิรัตน์ เอื้อนฤมิต

ใส่ความเห็น