วันพฤหัสบดี, เมษายน 18, 2024
Home > Cover Story > Towards Mega Portal Digital Contents

Towards Mega Portal Digital Contents

 

การเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นที่ “ผู้จัดการ” ดูเหมือน ว่าได้กลายเป็น talk of the town ที่ดำเนินผ่านการคาดการณ์ และขยายผลไปอย่างรวดเร็ว ประกอบส่วนด้วยข้อเท็จจริงมาก บ้างน้อยบ้างไปในทิศทางต่างๆ ตามแต่ความสามารถในการรับรู้และเป้าประสงค์ของผู้สื่อสาร

หากแต่สำหรับในทัศนะของผู้นำองค์กรที่ชื่อ “จิตตนาถ ลิ้มทองกุล” การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ย่อมไม่ใช่เหตุบังเอิญหรือดำเนินไปอย่างสุ่มเสี่ยงปราศจากทิศทาง เพราะบริบทใหม่ที่ “ผู้จัดการ” กำลังมุ่งมั่นให้ก้าวหน้าไปนี้เป็นผลลัพธ์ของตรรกวิธีและแนวความคิดที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์และรวบรวมข้อมูลมาแล้วอย่างรอบด้าน

“สำหรับ ‘ผู้จัดการ’ ทุกๆ จังหวะก้าวดำเนินไปภายใต้ แนวความคิดที่ชัดเจน ควบคู่ไปพร้อมกับการประเมินจุดเด่นจุดด้อยเพื่อหาทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุด แต่ที่สำคัญมากก็คือการบริหารความเสี่ยงที่ต้องชัดเจนว่าทางเลือกของ ‘ผู้จัดการ’ มีความเสี่ยงเป็นศูนย์” จิตตนาถ ลิ้มทองกุล อธิบาย ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยท่วงทำนองที่แจ่มชัดในเป้าหมาย

จังหวะก้าวของ “ผู้จัดการ” เกิดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มุ่งแสวงหาโอกาสจากพัฒนาการของเทคโนโลยีและวิถีชีวิตของผู้คนในการรับรู้และบริโภคข่าวสารที่นอกจากจะต้องการ ความฉับไวในการนำเสนอแล้ว ยังต้องมีความหลากหลายของ เนื้อหาที่พร้อมจะเติมเต็มความใคร่รู้ ทั้งในมิติที่เป็นไปเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเชิงธุรกิจ หรือแม้กระทั่งในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสันทนาการก็ตาม

ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจมากประการหนึ่งก็คือ ภายใต้การเติบโตและพัฒนาขึ้นของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้ส่งให้จำนวนผู้อ่านข่าวสารผ่านช่องทางของเว็บไซต์หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและหลากหลายมีเพิ่มมากขึ้น จนกล่าวได้ว่าล้ำหน้าแซงจำนวนยอดพิมพ์ของสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันไปนานแล้ว

การปรับเปลี่ยนในเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นประเด็นที่ “ผู้จัดการ” ให้ความสนใจติดตามและศึกษาผ่านกระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์และมีฐานข้อมูลในเชิงสถิติชี้วัดอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของเว็บไซต์ www.manager.co.th ที่มีผู้เข้าชมในแต่ละวันเฉลี่ยมากถึงกว่า 2 ล้านคน ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ที่สะท้อนพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างชัดเจนและย่อมส่งแรงกระเพื่อมเป็นผลกระทบมหาศาลต่อวงการสื่ออย่างไม่อาจเลี่ยง

ปรากฏการณ์ของพัฒนาการด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน อาจเย้ายวนให้ผู้ประกอบการสื่อจำนวนมากประสงค์ที่จะกระโจนเข้ามาร่วมแบ่งสรรและขอมีส่วนแบ่งจากโอกาสใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากพัฒนาการเหล่านี้

หากแต่ในความเป็นจริง “โอกาส” ที่วางอยู่เบื้องหน้าอาจแปลงสภาพกลายเป็นเพียง “หลุมพราง” เพราะ “ความเข้าใจและความพร้อม” ต่างหากที่จะเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จในโลกของข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดนนี้

“พัฒนาการของเทคโนโลยีที่ปรากฏตัวอยู่เบื้องหน้าเราในขณะนี้ เป็นสิ่งที่ ‘ผู้จัดการ’ ให้ความสำคัญและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอด ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาสาระ (contents) ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้อ่านและพันธมิตรธุรกิจ”

ประเด็นที่สำคัญมากประการหนึ่งที่หนุนนำให้ “ผู้จัดการ” ประกาศหมุดหมายครั้งใหม่ว่าด้วยการตั้งเข็มมุ่งสู่การเป็น Mega Portal Digital Contents อยู่ที่ความเชื่อและตระหนักอยู่เสมอว่า จุดแตกต่างระหว่าง “ผู้จัดการ” กับสื่อสารมวลชนของไทยรายอื่นๆ นอกเหนือจากความหลากหลายก็คือ ความเข้มข้นและน่าเชื่อถือของเนื้อหาสาระ (contents) ที่ “ผู้จัดการ” นำเสนอ

รากฐานของแนวความคิดว่าด้วย contents นี้เองที่เป็นประหนึ่ง “ปัจจัยพื้นฐานของโอกาส” ที่ทำให้ “ผู้จัดการ” สามารถเติมเต็มและเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้อย่างลงตัว เพราะภายใต้การบริหารธุรกิจในเครือ “ผู้จัดการ” ซึ่งประกอบส่วนด้วยสื่อหลากหลายช่องทางทั้งสิ่งพิมพ์ ออนไลน์ ทีวี วิทยุ รวมถึง application ทำให้ “ผู้จัดการ” สามารถบูรณาการเนื้อหาผ่านสื่อได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ศักยภาพที่เกิดขึ้นจากความแข็งแกร่งของการเป็นเว็บไซต์ข่าวอันดับหนึ่งที่มีคนอ่านมากที่สุดในเมืองไทยรวมถึงโครงข่ายของสื่อที่ครบถ้วนถือเป็นจุดแข็งของ “ผู้จัดการ” ในการต่อยอดธุรกิจภายใต้บริบทใหม่นี้ เพราะเมื่อผนวกเข้ากับ contents ที่มีคุณค่าของพันธมิตรทางธุรกิจ การก้าวสู่เป้าหมาย ของการเป็น Mega Portal Digital Contents ย่อมไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินความเป็นจริง

“จังหวะก้าวที่เกิดขึ้นนี้ ไม่ได้หมายความว่า ‘ผู้จัดการ’ จะละทิ้งหรือหันหลังให้กับสื่อสิ่งพิมพ์ อย่างที่หลายคนอาจเข้าใจกัน หากแต่ ‘ผู้จัดการ’ ประเมินว่า การพิมพ์หนังสือหรือนิตยสารจำนวนมากในแต่ละเดือน ท่ามกลางพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนี้ อาจเป็นเรื่องที่สูญเปล่า

สิ่งที่ ‘ผู้จัดการ’ จะดำเนินการต่อจากนี้คือ การพิมพ์หนังสือที่มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านแต่ละกลุ่มโดยตรง”

นัยความหมายที่ จิตตนาถ ลิ้มทองกุล ในฐานะผู้บริหาร และผู้กำหนดทิศทาง นโยบายของเครือ ‘ผู้จัดการ’ สะท้อนออกมานี้ ในด้านหนึ่งก็คือแนวความคิดที่เกิดขึ้นจากผลของการประมวลข้อมูลข่าวสาร การสำรวจวิจัยทางการตลาด และการสั่งสมประสบการณ์อย่างหลากหลายที่มีประจักษ์พยานแห่งความสำเร็จสื่อแสดงให้เห็นได้อย่างเด่นชัดในช่วงที่ผ่านมา

ตัวอย่างที่น่าสนใจมากในกรณีของผู้จัดการ 360 ํ คือ ฐานข้อมูลทางธุรกิจที่สั่งสมมายาวนานกว่า 30 ปี ที่เป็นประหนึ่ง คลังสมองที่พร้อมจะแปลงให้เกิดเป็นพลังทางความคิดและเป็นกรณีศึกษาทางธุรกิจที่จะได้รับการต่อยอดอย่างไม่สิ้นสุด ผ่านการบูรณาการทั้งจากเว็บไซต์ www.gotomanager.com ไปสู่การเป็น Digital Magazine ในรูปของ Manager 360 ํ on iPad และการนำเสนอในรูปแบบของหนังสือเล่ม (pocket book) ที่มีเนื้อหาหนักแน่นตามแบบฉบับของ “ผู้จัดการ” เพื่อให้ผู้อ่านแต่ละกลุ่มสามารถเก็บรับมิติทางความคิดได้อย่าง ครบถ้วนกระบวนความ

“สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับนิตยสารผู้จัดการ 360 ํ ก็คือการข้ามพ้นข้อจำกัดทางเวลา เพราะผู้จัดการ 360 ํ สามารถนำเสนอข้อเท็จจริงและเรื่องราวที่เข้มข้น น่าสนใจให้กับผู้อ่าน ได้โดยไม่ต้องรอคอยกำหนดการแบบรายเดือนอีกต่อไป

เพราะข้อมูลข่าวสารของผู้จัดการ 360 ํ สามารถเข้าถึง ผู้อ่านได้ทันที ผ่าน www.gotomanager.com ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ รวมถึง Manager 360 ํ on iPad ที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ในการรับรู้ข่าวสารให้กับผู้อ่านอีกทางหนึ่งด้วย”

ความแหลมคมของแนวทางที่ “ผู้จัดการ” กำลังดำเนิน อยู่นี้ จึงไม่ได้ผูกพันอยู่เฉพาะการผลิตและสร้างเนื้อหาสาระที่ดีตามแนวทางที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อเท่านั้น แต่หมายรวมถึงผู้ผลิตสื่อต้องสามารถประเมินและตอบโจทย์ความต้องการในการบริโภคข่าวที่พร้อมก่อให้เกิดเป็นกระแสสังคมในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างทันท่วงที

แนวความคิดที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ แม้ว่า “ผู้จัดการ” จะให้ความสำคัญกับเนื้อหาสาระในการนำเสนอข่าว แต่สิ่งหนึ่งที่ “ผู้จัดการ” ไม่ละเลยอยู่ที่การสร้างและขยายฐาน กลุ่มผู้อ่านในโลกดิจิตอลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ “ผู้จัดการ” เป็นหนึ่งในผู้นำที่บุกเบิกสื่อออนไลน์หรือสื่อดิจิตอลมานานกว่า 10 ปี

“สำหรับที่ ‘ผู้จัดการ’ เราไม่ได้มุ่งพัฒนาที่ฮาร์ดแวร์ที่เป็นมิติในเชิงกายภาพว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีเท่านั้น แต่เราพัฒนาซอฟต์แวร์ ในมิติทางชีวภาพ ที่เป็นเรื่องจรรยาบรรณ สื่อ ควบคู่กับการเพิ่มพูนทักษะของการเป็นผู้บริหารสื่อไปพร้อม กัน ซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะข่าวที่ดีมีคุณภาพกับข่าวยอดนิยมอาจไม่ใช่เรื่องเดียวกัน นี่คือสิ่งที่ท้าทาย”

ในมิติของผู้คนในแวดวงโฆษณา ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของรายได้หลักให้กับผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องเร่งสร้างความเข้าใจและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยน แปลงเหล่านี้ด้วย

ข้อมูลทางการตลาดที่เกิดขึ้นในโลกดิจิตอลและสื่อออนไลน์ ที่น่าสนใจมากประการหนึ่งก็คือตัวเลขสถิติต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงและพร้อมสำหรับการอ้างอิง แตกต่างจากการสำรวจแบบสุ่มตัวอย่างที่กระทำกันมาในอดีต ซึ่งบ่อยครั้งพบว่ามีความคลาดเคลื่อนและกำลังพ้นสมัยไปแล้ว

ในทัศนะของ “ผู้จัดการ” ผลพวงที่เกิดขึ้นจากการมาถึงของยุคสมัยแห่งสื่อออนไลน์ ประการสำคัญก็คือ

สื่อออนไลน์ จะเป็นกลไกที่ช่วยขจัดปัญหาผลสำรวจที่ขาดความชัดเจนและคลาดเคลื่อน ซึ่งเป็นพื้นฐานของความล้าหลังในหมู่ผู้ประกอบการในแวดวงเอเยนซี่โฆษณาและมีเดียแพลนเนอร์ ในการเลือกใช้สื่อในช่วงที่ผ่านมา

“เอเยนซี่โฆษณาและมีเดียแพลนเนอร์ หลายรายเริ่มรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง แต่หากยังไม่ปรับตัว ในอนาคต “ผู้จัดการ” จะรุกเข้าไปทำเอเยนซี่ออนไลน์ เพราะ “ผู้จัดการ” มีความชำนาญการและความพร้อมที่จะให้บริการทั้งในลักษณะ ของ package และการวางแผนโฆษณาในสื่อออนไลน์อยู่แล้ว นี่คือ ก้าวต่อไปของเครือผู้จัดการ”

ภายใต้บริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ จังหวะก้าวของ “ผู้จัดการ” ที่กำลังจะดำเนินไป จึงไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะความจำเป็นจากสถานการณ์

หากแต่เป็นผลึกทางความคิดและวิสัยทัศน์ของการบริหาร เป็นการกำหนดนิยามและวางแผนสำหรับทิศทางของ “ผู้จัดการ” เพื่อการก้าวสู่อนาคตที่พร้อมให้ทุกคนได้ร่วมพิสูจน์