Home > ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่

ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ เปิดโครงการโซลาร์ฟาร์ม “TAP’s Brewed by the Sun”

ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ มุ่งสู่เป้าหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เปิดโครงการโซลาร์ฟาร์ม “TAP’s Brewed by the Sun” นำพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทนในการผลิตเครื่องดื่ม ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ มุ่งสู่เป้าหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เปิดโครงการ “TAP’s Brewed by the Sun” ติดตั้งแผงโซลาร์ในโรงเบียร์ เพื่อนำพลังงานสะอาดที่ได้จากแสงอาทิตย์เข้ามาแทนที่การใช้พลังงานจากเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของไฮเนเก้นในการบรรลุเป้าหมายทำให้ค่าคาร์บอนให้เป็นกลาง หรือ Carbon Neutrality ภายในพ.ศ. 2573 “TAP’s Brewed by the Sun” เป็นโครงการโซลาร์ฟาร์ม ที่ทางไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ ได้ริเริ่มขึ้นมาตามยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของไฮเนเก้น “Brew A Better World” ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นต่อทั้งธุรกิจและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานอื่นให้ได้สูงสุด อันเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนของภาคการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายภายในพ.ศ. 2573 และตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจภายในพ.ศ. 2583 ซึ่งยังเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายที่ไฮเนเก้นได้ระบุไว้ให้โรงเบียร์ทุกแห่งทั่วโลกมีความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 30%

Read More