Home > ไทยวาโมเดล

“ไทยวา” เร่งผลักดัน “ไทยวาโมเดล” ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน

“ไทยวา” เร่งผลักดัน “ไทยวาโมเดล” ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน ช่วยเกษตรกรไทยรับมือวิกฤตโลกร้อนและโรคระบาดในพืช ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นอันดับหนึ่งของโลก และมีมูลค่าการส่งออกประมาณ 93,000 ล้านบาทต่อปี เนื่องจากความต้องการมันสำปะหลังทั่วโลกเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อนำไปใช้ผลิตอาหาร พลังงานชีวภาพ และไบโอพลาสติก แต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยกำลังประสบปัญหาด้านความสามารถในการผลิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งยังขาดเสถียรภาพเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change ที่ทำให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้พืชขาดน้ำ ประกอบกับการระบาดของไวรัสใบด่างในมันสำปะหลัง ส่งผลให้เกษตรกรขาดแคลนต้นพันธุ์ปลอดโรคเพื่อใช้ในการเพาะปลูก ซึ่งซ้ำเติมให้ปัญหารุนแรงมากยิ่งขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลต่อศักยภาพของประเทศไทยในการแข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกมันสำปะหลังอื่นๆ และยังกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ต้องพึ่งพารายได้จากพืชเศรษฐกิจนี้ ไทยวาซึ่งดำเนินธุรกิจด้านเกษตรและอาหารเคียงคู่สังคมไทยมากว่า 75 ปี ได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงไม่นิ่งนอนใจและได้เร่งพัฒนานวัตกรรมและความยั่งยืนตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงมือผู้บริโภค ด้วยวิสัยทัศน์ Innovation and Sustainability from Farm to Shelf เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา จนเกิดเป็น ‘ไทยวาโมเดล’ ที่บูรณาการนวัตกรรมและแนวทางการเพาะปลูกที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้อุตสาหกรรมมันสำปะหลังในประเทศไทยมีความยั่งยืน และสร้างผลผลิตและรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกรต่อไป หทัยกานต์ กมลศิริสกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกลยุทธ์ ความยั่งยืน นวัตกรรม

Read More