Home > โอซีซี

โอซีซี สานต่อโครงการ ‘ต้นกล้าแห่งความงาม ต้นทางแห่งอาชีพ’ มอบความรู้ พัฒนาอาชีพให้ผู้ต้องขังหญิงอย่างยั่งยืน

บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการ ‘ต้นกล้าแห่งความงาม ต้นทางแห่งอาชีพ’ ซึ่ง เป็นหนึ่งในโครงการย่อย ภายใต้โครงการหลัก CSR ‘ส่งความสุขสู่สังคม ผ่านมิติแห่งความงาม’ โดย บมจ.โอซีซี ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาถึง 12 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ด้วยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดูแลผิวที่ถูกต้องและเทคนิคการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปต่อยอดประกอบอาชีพ ให้แก่ นักศึกษาในสถาบันการศึกษา ผู้ด้อยโอกาสในมูลนิธิ และผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับปี 2566 นี้ โครงการ ‘ต้นกล้าแห่งความงาม ต้นทางแห่งอาชีพ’ ได้กลับมาจัดขึ้นอีกครั้ง ภายหลังจากการงดจัดกิจกรรมไปในปี 2564 และ 2565 เนื่องจากผลพวงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยปีนี้ โอซีซี มุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพ ฯ

Read More