Home > โซ มารูโอะ

ฟูจิฟิล์ม เดินหน้าภารกิจสนับสนุน “หมอกระเป๋าเขียว” ออกหน่วยดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

ฟูจิฟิล์ม เดินหน้าภารกิจสนับสนุน “หมอกระเป๋าเขียว” มูลนิธิ พอ.สว. ออกหน่วยดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลใน อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ เร่งผลักดันการสร้างสุขภาวะที่ดีอย่างเท่าเทียม สนับสนุนนวัตกรรมทางการแพทย์ในภารกิจสำคัญของหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ มุ่งมั่นสร้างสังคมไทยสุขภาพดี บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน One-stop, Total Healthcare Solution ตอกย้ำภารกิจสนับสนุนการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทยในพื้นที่ห่างไกลของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อร่วมสร้างเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร ล่าสุดทางมูลนิธิฯ ได้นำเครื่องอัลตราซาวด์และเอกซเรย์แบบพกพาที่ได้รับการสนับสนุนจากฟูจิฟิล์ม ไปออกภารกิจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้าในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20-25 สิงหาคม 2566 โดยนำอุปกรณ์อันล้ำสมัยไปใช้ตรวจสุขภาพพลานามัยของประชาชนผู้ด้อยโอกาสจำนวนมากที่อาศัยอยู่บนพื้นที่ภูเขาซึ่งมีความยากลำบากในการเข้าถึง ฟูจิฟิล์ม พร้อมสานต่อการสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิ พอ.สว. เพื่อร่วมสร้างสุขภาพที่ดีให้ผู้คนอย่างเท่าเทียม ขับเคลื่อนสังคมที่น่าอยู่และยั่งยืนต่อไปในอนาคต เพื่อขับเคลื่อนให้คนไทยและทั่วโลกมีสุขภาวะที่ดีอย่างทั่วถึง ฟูจิฟิล์มมุ่งมั่นใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยมาช่วยพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้ให้การสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิ พอ.สว. ที่ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในชุมชนที่เข้าถึงยากเพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงบริการ การสนับสนุนของฟูจิฟิล์มครอบคลุมเงินบริจาคและการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ฟูจิฟิล์มได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “Fujifilm NEVER STOP

Read More