Home > เวชศาสตร์กีฬา

บำรุงราษฎร์ เปิด “ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ” พลิกโฉมการดูแลรักษาข้อและเวชศาสตร์การกีฬาครบจบในที่เดียว

บำรุงราษฎร์ เปิด “ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ” พลิกโฉมการดูแลรักษาข้อและเวชศาสตร์การกีฬาครบจบในที่เดียว พร้อมจัดทัพทีมแพทย์ศักยภาพเป็นที่ยอมรับ ย้ำผู้นำด้านการบริบาลสุขภาพแบบองค์รวม จากสถานการณ์ระบาดวิทยา องค์การอนามัยโลกได้คาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยกระดูกและข้อเพิ่มขึ้นจาก 400 ล้านคนใน พ.ศ. 2551 เป็น 570 ล้านคนใน พ.ศ. 2563 ในขณะที่ผลสำรวจประเทศไทย พบว่ามีผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อในคนไทย พ.ศ. 2563 มากกว่า 6 ล้านคน แต่สิ่งที่น่ากังวลคือ โรคข้อเสื่อมยังเป็นภาระโรคที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น และเป็นโรคเรื้อรังโรคหนึ่งที่เป็นสาเหตุของความพิการ และการสูญเสียความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกาย นำไปสู่ภาระพึ่งพิง ซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขระดับโลกรวมทั้งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีผู้ป่วยที่มีภาวะเกี่ยวกับข้อที่มีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา อุบัติเหตุ หรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับข้อต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้ป่วยจำเป็นที่จะต้องได้รับตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง รวมถึงการวางแผนการรักษาด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ตรงจุดและเหมาะสมตามอาการไม่มากหรือน้อยเกินไป จากแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง รวมถึงจากสถานพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยและผลสัมฤทธิ์ของการรักษา รศ. นพ. ทวีสิน ตันประยูร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า “การเปิด

Read More