Home > อรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ

ลอรีอัล ต่อยอด “โครงการจัดจ้างผู้ขาดโอกาสทางสังคม” กระจายโอกาสสู่ SME มุ่งช่วยสร้างงานและรายได้

ลอรีอัล ประเทศไทย ต่อยอด “โครงการจัดจ้างผู้ขาดโอกาสทางสังคม” กระจายโอกาสสู่ SME มุ่งช่วยสร้างงานและรายได้เพื่อส่งเสริมการเติบโตของชุมชนอย่างยั่งยืน บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด จับมือพันธมิตร เดินหน้าพัฒนาต่อยอดโครงการจัดจ้างผู้ขาดโอกาสทางสังคม (Solidarity Sourcing Program) มอบโอกาสที่เท่าเทียมทางอาชีพให้แก่ผู้ขาดโอกาสทางสังคม มุ่งเน้นการกระจายโอกาสในการทำงานสู่วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม และการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน พร้อมมอบรางวัลยกย่องพันธมิตร ที่ร่วมกันดำเนินโครงการอย่างเต็มกำลัง จ้างงานผู้ขาดโอกาสรวม 173 คน และมุ่งขยายโครงการไปยังพันธมิตรทางธุรกิจให้มากขึ้น เพื่อช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้ขาดโอกาสเพิ่มขึ้นในประเทศไทย ในปัจจุบัน วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SME) ถือเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จากการรายงานของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (สสว.) ในปี 2564 มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของ SME คิดเป็น 34.6% ของ GDP ทั้งหมด โดยธุรกิจประเภท SME ยังคิดเป็นถึง 95% ของธุรกิจทั้งหมด และทำให้เกิดการจ้างงานกว่า 50% นอกจากนั้น SME

Read More